Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok.

Name of the beneficiary
GMINA SANTOK
Project value
1 816 333,95 zł
Co-financing from the EU
1 242 675,61 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt realizowany w dwóch etapach przez Gminę Santok w partnerstwie z Muzeum Lubuskim im.Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.zakłada przebudowę Promenady oraz modernizację Muzeum Grodu w Santoku.Przedsięw.Celem jest przywrócenie i nadanie nowych funkcji gospod.,edukacyjn.,turystyczn.,rekreacyj.,społeczn. i kultural.obszarowi zdegradowanemu wyznaczonemu na terenie Sołectwa Santok.Do gr.docel. należą mieszkańcy Sołectwa Santok,przedsięb.,turyści,Gmina Santok oraz Muzeum Lubuskie.Zakres rzeczowy:dokumen.projektowa,st.wykonaln.,roboty budowlane,nadzór inwestorski,promocja projektu. Wskaźniki produktu:Powierzch. obszarów objętych rewitaliz.-2,26ha,Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich-0m2,Liczba wspartych obiektów infrastr. zlokaliz. na rewitaliz. obszarach–2szt Wskaźniki horyzontalne:Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawn.-2 szt,Liczba projektów,w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawn.-1 szt. Wskaźniki rezultatu:Liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizow.-5 szt.,Liczba osób objętych procesami rewitaliz.- 832os,Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach(innych niż przedsięb.)ogółem-1EPC,Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach(innych niż przedsięb.)kobiety-1EPC,Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach(innych niż przedsięb.)mężczyźni-0EPC,Liczba przedsięb. ulokowanych na zrewitaliz. obszarach-2szt. Kobieta na stanowisku spec. ds. edukacji muzeualnej i przewodni muzealny w dziale Archeologii będzie m.in oprowadzać zwiedzających, sprzedawać bilety,kontrolować obiekt,opracowywać projekty działań edukacyjnych,organizować imprezy,prowadzić ewid. itd. Projekt jest zgodny ze Strat. ZIT MOF GW-Działanie 2.3.1.Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej w MOF GW. Projekt wpisuje się w typ projektu–kompleksowa rewital.zdegrad. obszarów mająca na celu przywrac. i/lub nadanie nowych funkcji gospod., edukac.,turystycz.,rekreac.,społeczn. i kultural. tym obsz

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl