Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rewitalizacja w Gminie Kłodawa poprzez nadanie nowej funkcji terenom przy Jeziorze Kłodawskim

nazwa beneficjenta
GMINA KŁODAWA
wartość projektu
777 525,27 zł
dofinansowanie z UE
583 143,94 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Pr. realizowany będzie w m. Kłodawa, na obsz. zdegradowanym wyznaczonym do rewitalizacji w Prog. Rewitalizacji G. Kłodawa na lata 2017-2023. Podstawowym celem projektu jest unowocześnienie i dostosowanie rozwiązań infrastrukt. na terenie m. Kłodawa do zmieniających się funkcji a co za tym idzie nadanie nowych funkcji gospod.,edukac., turystycz., rekreacyjnych, społecz. i kulturalnych ob. zdegradowanym na terenie gm. Kłodawa Przedmiotem projektu jest przebudowa infrast. (m.in. ścieżki rowerowej) wokół Jez. Kłodawskiego. Podjęte prace pozwolą na znaczną poprawę funkcjonaln. i estetyki terenów wokół jeziora, podnosząc bezp., atrakcyjność i wielofunkcyjność jego użytkow. oraz poprawiając jakość życia mieszk. na rewitaliz. terenie. Nowoczesna i funkcjonalna infrastr. przeznaczona zostanie na potrzeby realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć eduk., rekreac., sport., kulturaln. i społ. oraz pozwoli na rozwój dział. gosp. na tym terenie. Dzięki temu w dłuższej perspektywie nastąpi: •Zwiększenie potencjału turystycz. i kulturalnego t. zdegradowanych, •Ożywienie społ. i gospod. gm. Kłodawa,• Pop. warunków i wzrost jakości życia mieszk. MOF GW, •Wzrost konkurenc. gospodarki MOF GW oraz zrównoważ. rozwój regionu lubuskiego. Projekt jest zgodny z PI 2.3 Strategii ZIT MOF GW, Działanie 2.3.1. Grupy docelowe to: mieszk. MOF GW, turyści, inwestorzy. Całk. koszty pr. wynoszą: 863.691,88 PLN i wszystkie stanowią koszty kw. Wn. posiada kompletną dokumentację tech., SW, niezbędne opinie i uzgodnienia, PR a także zasoby i doświadcz. umożliwiające przeprowadzenie proj. Dokonał zgł. planowanych robót. Zakres proj. nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. W drodze projektu rewitalizacją objętych zostanie 0,51ha powierz. ob. Wsparty zostanie 1 obiekt infrastruktury zlokalizowany na rewitaliz. obszarach. Projekt pozwoli na nadanie 6 now. funkcji na obszarze zrewitalizowanym. Nastąpi wzrost zatrudnienia-1 EPC (stw.zostanie stanowisko:pracownik gospodarczy – szczegóły w SW str[…]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.