Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Rewitalizacja w Gminie Kłodawa poprzez nadanie nowej funkcji terenom przy Jeziorze Kłodawskim

Name of the beneficiary
GMINA KŁODAWA
Project value
777 525,27 zł
Co-financing from the EU
583 143,94 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Pr. realizowany będzie w m. Kłodawa, na obsz. zdegradowanym wyznaczonym do rewitalizacji w Prog. Rewitalizacji G. Kłodawa na lata 2017-2023. Podstawowym celem projektu jest unowocześnienie i dostosowanie rozwiązań infrastrukt. na terenie m. Kłodawa do zmieniających się funkcji a co za tym idzie nadanie nowych funkcji gospod.,edukac., turystycz., rekreacyjnych, społecz. i kulturalnych ob. zdegradowanym na terenie gm. Kłodawa Przedmiotem projektu jest przebudowa infrast. (m.in. ścieżki rowerowej) wokół Jez. Kłodawskiego. Podjęte prace pozwolą na znaczną poprawę funkcjonaln. i estetyki terenów wokół jeziora, podnosząc bezp., atrakcyjność i wielofunkcyjność jego użytkow. oraz poprawiając jakość życia mieszk. na rewitaliz. terenie. Nowoczesna i funkcjonalna infrastr. przeznaczona zostanie na potrzeby realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć eduk., rekreac., sport., kulturaln. i społ. oraz pozwoli na rozwój dział. gosp. na tym terenie. Dzięki temu w dłuższej perspektywie nastąpi: •Zwiększenie potencjału turystycz. i kulturalnego t. zdegradowanych, •Ożywienie społ. i gospod. gm. Kłodawa,• Pop. warunków i wzrost jakości życia mieszk. MOF GW, •Wzrost konkurenc. gospodarki MOF GW oraz zrównoważ. rozwój regionu lubuskiego. Projekt jest zgodny z PI 2.3 Strategii ZIT MOF GW, Działanie 2.3.1. Grupy docelowe to: mieszk. MOF GW, turyści, inwestorzy. Całk. koszty pr. wynoszą: 863.691,88 PLN i wszystkie stanowią koszty kw. Wn. posiada kompletną dokumentację tech., SW, niezbędne opinie i uzgodnienia, PR a także zasoby i doświadcz. umożliwiające przeprowadzenie proj. Dokonał zgł. planowanych robót. Zakres proj. nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. W drodze projektu rewitalizacją objętych zostanie 0,51ha powierz. ob. Wsparty zostanie 1 obiekt infrastruktury zlokalizowany na rewitaliz. obszarach. Projekt pozwoli na nadanie 6 now. funkcji na obszarze zrewitalizowanym. Nastąpi wzrost zatrudnienia-1 EPC (stw.zostanie stanowisko:pracownik gospodarczy – szczegóły w SW str[…]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl