Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza

nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO ZGIERZ
wartość projektu
52 631 178,63 zł
dofinansowanie z UE
35 226 754,02 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

ZAŁOŻENIEM PROJEKTU JEST PRZEPROWADZENIE GŁĘBOKIEJ MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ 24 BUDYNKÓW Z TERENU MIASTA ZGIERZA, CELEM ZWIĘKSZENIA ICH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST PROJEKTEM HYBRYDOWYM, REALIZOWANYM W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. PROJEKTOWANE DZIAŁANIA PRZYCZYNIĄ SIĘ DO RACJONALIZACJI UŻYTKOWANIA I WYTWARZANIA ENERGII W BUDYNKACH OBJĘTYCH PROJEKTEM, CO POZWOLI NA ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII ORAZ PRZYCZYNI SIĘ DO OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ODPOWIEDZIALNYCH ZA POWSTAWANIE ZJAWISKA TZW. NISKIEJ EMISJI ORAZ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH M.IN. POPRZEZ: OCIEPLENIE OBIEKTÓW, WYMIANĘ: OKIEN, DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, ŹRÓDŁA CIEPŁA, OŚWIETLENIA WEW. ORAZ PRZEPROWADZENIE WSZELKICH PRAC TOWARZYSZĄCYCH, STANOWIĄCYCH ELEMENT PRAC REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH. ZAKRES PROJ. OBEJMUJE M.IN.: 1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE. 2. ROBOTY BUDOWLANE. 3. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, A W NIM: A) NADZÓR INWESTORSKI; B) ZARZĄDZANIE PROJ. I POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY; C) PROMOCJA. CELEM GŁ. PROJ. JEST POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUD. NA TERENIE MIASTA ZGIERZA. CEL TEN WYKAZUJE ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGICZNYMI I HORYZONTALNYMI ZDEFINIOWANYMI W DOK. STRATEGICZNYCH NA POZIOMIE LOKALNYM I REGIONALNYM. INWESTYCJA JEST ZGODNA Z CELEM GŁ. OSI PRIORYTETOWEJ IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA ORAZ DZIAŁANIA IV.2 TJ. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. BEZPOŚREDNIM ODBIORCĄ PROJ. JEST – GMINA MIASTO ZGIERZ. BENEFICJENTAMI POŚREDNIMI PROJEKTU BĘDĄ OSOBY KORZYSTAJĄCE Z OBIEKTÓW, NATOMIAST OSTATECZNYMI ODBIORCAMI PROJEKTU BĘDĄ MIESZKAŃCY M. ZGIERZA I OKOLIC.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.