Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH ŁODZI – ETAP I”

nazwa beneficjenta
MIASTO ŁÓDŹ
wartość projektu
95 598 755,99 zł
dofinansowanie z UE
57 261 687,98 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ 66 BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH W ŁODZI. PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY W M. ŁODZI. GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ UCZNIOWIE I PRACOWNICY SZKÓŁ (20 416 OSÓB) ORAZ POŚREDNIO WSZYSCY MIESZKAŃCY. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN., DOCIEPLENIE ŚCIAN CZ. PIWNICZNEJ, ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, STROPODACHÓW, STROPU OST. KONDYGNACJI, WYMIANĘ OKIEN, WYMIANĘ LUKSFERÓW NA OKNA, WYMIANĘ DRZWI, MODERNIZACJĘ SYSTEMU GRZEWCZEGO (INSTALACJI C.O. W ZAKRESIE POPRAWY IZOLACYJNOŚCI, WYM. GRZEJNIKÓW, ZASTOSOWANIE TERMOSTATÓW I ZAWORÓW PODPIONOWYCH), MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO, NAKŁADY OBEJMUJĄ PRZEPROWADZENIE NIEZBĘDNYCH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH. NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁA OPRAC. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ AUDYTY ENERGETYCZNE. NIE PRZEWIDZIANO ZAGROŻEŃ DLA REALIZACJI PROJEKTU: MIASTO POSIADA UREGULOWANE KWESTIE WŁASNOŚCIOWE (BUDYNKI, GRUNTY SĄ WŁASNOŚCIĄ MIASTA), MIASTO DYSPONUJE DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH KADRĄ, ŚRODKI NA POKRYCIE WKŁADU WŁASNEGO ZOSTANĄ ZABEZPIECZONE W BUDŻECIE MIASTA. PROJEKT MA PRAWIDŁOWO SKONSTRUOWANE WSKAŹNIKI OCENY I WYWOŁA ZNACZNE ODDZIAŁYWANIA DŁUGOTERMINOWE DLA REGIONU: PRODUKTY: – LICZBA ZMODERNIZOWANYCH ENERGETYCZNIE BUDYNKÓW: 66 SZT.; – POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI: 180 082,28 M2. REZULTATY: – SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH: 11 868,25 T RÓWNOWAŻNIKA CO2/ROK; – ZMNIEJSZENIE ROCZNEGO ZUŻ. ENERGII PIERWOTNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH: 30 756 298,83 KWH/ROK; – ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ W WYN. REALIZACJI PROJEKTÓW: 424,08 [GJ/ROK]. PROJEKT JEST KOMPLEKSOWY. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ODNIESIENIU DO STANU POCZĄTKOWEGO ZOSTAŁA OBLICZONA NA POZIOMIE 62,27% (DLA POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW: WYSZCZEGÓLNIONO W STUDIUM WYKONALNOŚCI NA STRONIE 47-48) WSZYSTKIE BUDYNKI SĄ PODŁĄCZONE DO LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ. PROJEKT JEST

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.