Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

EKOLOGICZNA MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BRZEZINACH

nazwa beneficjenta
MIASTO BRZEZINY
wartość projektu
4 247 277,51 zł
dofinansowanie z UE
2 933 368,29 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację przedsięwzięć ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisję gazów cieplarnianych. Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych: • poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 959 695,51 kWh/rok (wartość bazowa 0), • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 300,88 ton równoważnika CO2 rocznie (wartość bazowa 0). Projekt obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji (audyty energetyczne, projekty techniczne, studium wykonalności) i przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z terenu Miasta Brzeziny: • Gimnazjum w Brzezinach, • Przedszkola nr 3 w Brzezinach, • Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach Projekt swym zakresem obejmuje również zarządzanie projektem i jego obsługę, w którego skład wchodzi nadzór inwestorski, obsługa projektu przez pracowników własnych wnioskodawcy oraz działania informacyjno – promocyjne (tablice informacyjne/pamiątkowe, informacje w prasie lokalnej, emisja telewizyjna). Beneficjentami ostatecznymi są mieszkańcy Miasta Brzeziny, ale w kontekście ochrony środowiska, również mieszkańcy powiatu brzezińskiego oraz województwa łódzkiego. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2018. Projekt ma trwały charakter. Miasto, będące beneficjentem projektu, pozostanie w okresie trwałości projektu właścicielem zmodernizowanej infrastruktury. Nakłady inwestycyjne na realizację tego projektu wyniosą łącznie 4 438 674,10 PLN brutto, z czego kwotę 3 617 535,85 PLN stanowią koszty kwalifikowalne projektu. Podatek od towarów i usług (VAT) uznaje się za niekwalifikowalny.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.