Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice

nazwa beneficjenta
MIASTO PABIANICE
wartość projektu
33 670 503,56 zł
dofinansowanie z UE
10 337 340,72 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 11 budynków użyteczności publicznej (woj. łódzkie, powiat pabianicki, miasto Pabianice. Dotychczas opracowano audyt energetyczny, PFU i SW. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte. Projekt będzie realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wnioskodawcą i Beneficjentem będzie Miasto Pabianice. Projekt będzie realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym. Partnerem prywatnym jest Lider Konsorcjum Siemens Sp. z o. o. oraz Członek Konsorcjum Siemens Finance Sp. z o.o. Projekt obejmuje: Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 (od 1 września 2017 r. SP nr 16); Zadanie 2 Termomodernizacja budynku PM nr 4; Zadanie 3 Termomodernizacja budynku PM nr 6; Zadanie 4 Termomodernizacja budynku PM nr 11; Zadanie 5 Termomodernizacja budynku PM nr 13; Zadanie 6 Termomodernizacja budynku PM nr 14; Zadanie 7 Termomodernizacja budynku PM nr 16; Zadanie 8 Termomodernizacja budynku SP nr 3; Zadanie 9 Termomodernizacja budynku SP nr 14; Zadanie 10 Termomodernizacja budynku SP nr 17; Zadanie 11 Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego, Oddział I; Zadanie 12 Nadzór inwestorski; Zadanie 13 Zarządzanie projektem; Zadanie 14 Promocja projektu. Zakres projektu jest oparty o ustalenia z audytów energetycznych. Wszelkie wyliczenia zostały dokonane w audycie efektywności energetycznej. Efekty projektu: -Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32): 6 974 970,14 [kWh/rok]; -Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34): 1 913,09 [MGCO2/rok]; – Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 35 512,11 [m2]; -Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 17 822,75 [GJ/rok]; -Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 11 [szt.]. Projekt nie generuje dochodów, nie jest objęty pomocą publiczną i nie jest zaliczany do projektów dużych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.