Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS W LISOWICACH

nazwa beneficjenta
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
wartość projektu
761 739,33 zł
dofinansowanie z UE
366 726,05 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku domu pomocy społecznej w Lisowicach. Zadanie 1 – Prace przygotowawcze – Zadanie obejmuje koszty przygotowania dokumentacji projektowej, oraz przygotowanie i aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego. Zadanie 2 – Prace termomodernizacyjne i towarzyszące. Prace termomodernizacyjne stanowią główne zadanie w ramach projektu. Ich zakres wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego dla budynku DPS i obejmuje: – Ocieplenie ścian zewnętrznych – Ocieplenie stropodachu + nowe pokrycie dachu – Wymiana okien w piwnicy – Wymiana okien drewnianych kondygnacji nadziemia oraz montaż nawiewników – Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy – Ocieplenie stropu piwnicy wełną mineralną – Modernizacja systemu grzewczego – Prace towarzyszące Zadanie 3–Zarządzanie projektem i jego obsługa. Zadanie obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego oraz promocji projektu i nadzoru autorskiego. Przewidziane w ramach projektu działania pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię przedmiotowego budynku, co przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Przeprowadzenie powyższych prac termomodernizacyjnych wynikających z audytu energetycznego pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dla budynku DPS o 62,2 %. Projekt będzie realizowany na terenie gminy Koluszki. Jego odbiorcami będą pensjonariusze i pracownicy DPS oraz lokatorzy zamieszkujący wynajmowane mieszkania, a z uwagi na wpływ projektu na poprawę stanu środowiska naturalnego mieszkańcy całego województwa.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.