Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE

nazwa beneficjenta
POWIAT BRZEZIŃSKI
wartość projektu
3 047 058,16 zł
dofinansowanie z UE
1 767 864,53 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Założeniem projektu jest głęboka termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej powiatu brzezińskiego położonego na terenie gminy jeżów, tj. budynku domu pomocy społecznej w dąbrowie. Z uwagi na duże straty ciepła generujące duże koszty ekonomiczne oraz utrzymywanie szkodliwego w skutkach systemu grzewczego, powiatowy budynek użyteczności publicznej wymaga kompleksowej modernizacji energetycznej skutkującej poprawą efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego o co najmniej 25%. w tym celu zaplanowano w projekcie zadania wpływające na poprawę efektywności energetycznej, tj.: ocieplenie ścian, stropodachu, stropu, montaż nowych central systemów wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła, wymianę stolarki, modernizację układu c.w.u., budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz modernizację źródła ciepła i systemu grzewczego (pompy ciepła) oraz prace towarzyszące.

W ramach prac przewidziano dokumentację projektową, opracowanie studium wykonalności i audytu energetycznego i jego aktualizację oraz nadzór inwestorski, zarządzanie i promocję projektu. projekt spełnia wszystkie cele programowe i przyczynia się w szczególności do zmniejszenia wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej, obniżenia kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję ich zużycia oraz ograniczenie strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych. poza tym projekt wykorzystuje i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje grzewcze (oze).

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do ograniczenia degradacji lokalnego środowiska w wyniku zmniejszenia udziału emisji zanieczyszczeń (w tym co2) do powietrza. nastąpi poprawa jakości powietrza, co wpłynie na komfort życia w powiecie i wzrost aktywności społecznej. Projekt służyć będzie mieszkańcom powiatu brzezińskiego – 30912 osób, w szczególności podopiecznym i pracownikom dps w dąbrowie.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.