Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów

Name of the beneficiary
GMINA RZGÓW
Project value
17 626 553,45 zł
Co-financing from the EU
7 458 216,29 zł
Voivodeship
łódzkie
County
łódzki wschodni
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
5.3. Gospodarka wodno-kanalizacyjna
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Celem głównym realizacji projektu jest: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY RZGÓW. Projekt realizuje CEL GŁÓWNY Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 czyli poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Realizacja celu poprawia konkurencyjność i zwiększa dostępność regionu jako miejsca atrakcyjnego. Realizacja projektu wpisuje się z Priorytet inwestycyjny 6b w ramach V Osi Priorytetowej OCHRONA ŚRODOWISKA przez co przyczyni się do osiągnięcia celu UP „Zwiększenie konkurencyjności gospodarki”. Kluczowymi wyzwaniami województwa w zakresie ochrony środowiska są: poprawa zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu, racjonalizacja gospodarki odpadami i gospodarki wodno – ściekowej, ochrona stanu i poprawa, jakości środowiska przyrodniczego. W ramach projektu przewidziano następujące zadania: Prace budowlano – instalacyjne, Zakup i montaż instalacji monitoringu sieci, Działania informacyjno – promocyjne, Przygotowanie dokumentacji projektowej, Koszty nadzoru inwestorskiego). Z rezultatów projektu, jakim będzie wybudowanie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie Gminy Rzgów pośrednio skorzystają mieszkańcy Gminy Rzgów w liczbie 9684 os, (stan na 31-09-2016r) głównie mieszkańcy sołectw w których głownie będzie realizowana budowa kanalizacji, Starowej Góry (2242 os), Stara Gadka (1174 os) oraz zakłady usługowe i Przedsiębiorcy korzystający z infrastruktury kanalizacyjnej, jak również te grupy, do których doprowadzona zostanie nowa sieć kanalizacyjna. Zaplanowano podłączenie 1700 osób do nowo – wybudowanej sieci o długości 14,1km. Oprócz adresatów przebywających na stałe na terenie gminy, okresowo z infrastruktury kanalizacyjnej korzystać będą turyści odwiedzający i wypoczywający na jej obszarze. Pozytywnym efektem realizacji projektu będzie obniżenie zanieczyszczenia środowiska na terenie Gminy Rzgów, poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl