Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi

nazwa beneficjenta
GMINA RZGÓW
wartość projektu
16 850 056,30 zł
dofinansowanie z UE
8 438 234,96 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
5.3. Gospodarka wodno-kanalizacyjna
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym realizacji projektu jest: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY RZGÓW. Projekt realizuje CEL GŁÓWNY Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 czyli poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Realizacja celu poprawia konkurencyjność i zwiększa dostępność regionu jako miejsca atrakcyjnego. Realizacja projektu wpisuje się z Priorytet inwestycyjny 6b w ramach V Osi Priorytetowej OCHRONA ŚRODOWISKA przez co przyczyni się do osiągnięcia celu UP „Zwiększenie konkurencyjności gospodarki”. Kluczowymi wyzwaniami województwa w zakresie ochrony środowiska są: poprawa zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu, racjonalizacja gospodarki odpadami i gospodarki wodno – ściekowej, ochrona stanu i poprawa, jakości środowiska przyrodniczego. W ramach projektu przewidziano następujące zadania: Prace budowlano – instalacyjne, zakup i montaż instalacji technologicznych, wentylacji, elektrycznej oraz automatyki procesów oczyszczania, działania informacyjno – promocyjne, przygotowanie dokumentacji projektowej, Koszty nadzoru inwestorskiego). Z rezultatów projektu, jakim będzie oczyszczalni ścieków wraz z instalacją przeróbki osadów pościekowych na terenie istniejącej oczyszczalni w Rzgowie pośrednio skorzystają mieszkańcy Gminy Rzgów w liczbie 9880 osób (stan na 31-03-2017r) głównie mieszkańcy sołectw w których będzie realizowana prowadzona równolegle rozbudowa kanalizacji oraz zakłady usługowe i Przedsiębiorcy korzystający z infrastruktury kanalizacyjnej, zaplanowano rozbudowę 1 szt oczyszczalni ścieków. Oprócz mieszkańców przebywających na stałe na terenie gminy, okresowo z infrastruktury oczyszczającej ścieki korzystać będą turyści odwiedzający i wypoczywający na jej obszarze. Pozytywnym efektem realizacji projektu będzie obniżenie zanieczyszczenia środowiska na terenie Gminy Rzgów, poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.