Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO ŁÓDŹ
wartość projektu
6 481 430,14 zł
dofinansowanie z UE
4 239 904,67 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
6.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest rozwój potencjału infrastrukturalnego i sprzętowego łódzkich bibliotek publicznych, celem stworzenia warunków do rozwoju prowadzonej przez nie działalności kulturalnej oraz ułatwienie dostępu do zasobów bibliotecznych. Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej łódzkich bibliotek. Cele na poziomie rezultatu to: – otwarcie łódzkich bibliotek na potrzeby mieszkańców poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej (lokalne centra kultury), – ułatwienie i usprawnienie dostępu do oferty kulturalnej łódzkich bibliotek. Cele na poziomie produktu to: – przebudowa i rozbudowa budynków 2 filii bibliotecznych wraz z „pierwszym wyposażeniem”, – wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w postaci jednolitego oprogramowania bibliotecznego i Łódzkiej Karty Bibliotecznej wraz z doposażeniem filii. Grupą docelową są mieszkańcy Łodzi i pozostałych gmin ŁOM. Jej liczebność (uwzględniająca strukturę wiekową) to ok. 1,02 mln os. Projekt obejmuje 4 zadania: 1. Prace przygotowawcze: opracowanie dokumentacji technicznej, budowlanej, wykonawczej, projektów koncepcyjnych i pozwoleń na budowę, studium wykonalności. 2. Roboty budowlane – podzadania: A. Modernizacja i rozbudowa budynku filii bibliotecznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w Łodzi, B. Modernizacja i rozbudowa budynku filii bibliotecznej przy ul. Boya-Żeleńskiego 15 w Łodzi. 3. Dostawy i usługi – podzadania: A. Doposażenie filii bibliotecznych, B. Łódzka Karta Biblioteczna, C. Cross-financing. 4. Zarządzanie projektem i promocja: nadzór inwestorski, usługi prawne i księgowe, koordynacja projektu, promocja projektu. W wyniku realizacji projektu budynki filii nr 14 i 25 MBP Łódź-Bałuty zostaną poddane kompleksowej przebudowie i rozbudowie o nowe przestrzenie wielofunkcyjne umożliwiające rozszerzenie prowadzonej w nich działalności kulturalnej. Filie wszystkich MBP w Łodzi otrzymają nowe wyposażenie. Wdrożony zostanie zintegrowany system bibliotec

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.