Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI - PROJEKT 6

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO ŁÓDŹ
wartość projektu
93 530 812,74 zł
dofinansowanie z UE
33 342 351,23 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
6.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

PROJEKT „REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI – PROJEKT 6” JEST REALIZOWANY NA OBSZARZE REWITALIZACJI, OGRANICZONYM ULICAMI: PIOTRKOWSKĄ, NAWROT, SIENKIEWICZA, PIŁSUDSKIEGO. ZAKRES PROJEKTU TO ZESTAW DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM OBEJMUJĄCYCH REMONT/PRZEBUDOWĘ/ROZBUDOWĘ/NADBUDOWĘ/PRACE KONSERWATORSKIE/PRACE RESTAURATORSKIE 6 KAMIENIC I ZABUDOWY POFABRYCZNEJ. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE DZIAŁANIA INWESTYCYJNE W ODNIESIENIU DO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO I ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA OBSZARZE PROJEKTU. PLANOWANE DZIAŁANIA MAJĄ NA CELU ODNOWĘ I OŻYWIENIE OBSZARU: STWORZENIE NOWYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH O ZRÓŻNICOWANYM CHARAKTERZE, UZUPEŁNIENIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO O NOWOPROJEKTOWANY CIĄG, CZĘŚCIOWO CIĄG PIESZY, PIESZO-JEZDNY, ŁĄCZĄCY UL. NAWROT Z UL. ROOSEVELTA, O WYSOKIEJ JAKOŚCI PRZESTRZENI I DUŻYM UDZIALE ZIELENI; UPORZĄDKOWANIE LOKALIZACJI MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ PARKINGÓW KUBATUROWYCH PRZY UL. NAWROT, OGRANICZENIE TRANZYTU PRZEZ CENTRUM MIASTA, WPROWADZENIE STREFY USPOKOJONEGO RUCHU, STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ PRIORYTETYZUJĄCYCH KOMUNIKACJĘ ZBIOROWĄ ORAZ ROZBUDOWĘ SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ WPROWADZENIE SYTEMU MONITORINGU; WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU BUDYNKÓW, PODNIESIENIE ICH STANDARDU TECHNICZNEGO, WPROWADZENIE RÓŻNORODNYCH FUNKCJI, W TYM SPOŁECZNYCH, USŁUGOWYCH, MIESZKALNYCH – MIESZKAŃ CHRONIONYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH (W TYM PRACOWNI TWÓRCZYCH), SIEDZIBĘ TEATRU PINOKIO, MIEJSC REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ – DOM DZIENNEGO POBYTU ORAZ ADMINISTRACYJNYCH – SIEDZIBA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA; OGRANICZENIE ILOŚCI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH. BEZPOŚREDNIO Z REZULTATÓW PROJEKTU SKORZYSTAJĄ OSOBY ZAMIESZKUJĄCE OBSZAR PODLEGAJĄCY REWITALIZACJI. DO SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH GRUP SPOŁECZNYCH Z PUNKTU WIDZENIA ROZWOJU MIASTA NALEŻĄ: SENIORZY, DZIECI, PRZEDSIĘBIORCY, OSOBY UBOGIE, OSOBY ZADŁUŻONE, BEZROBOTNI, PRZEDSIĘBIORCY, OFIARY PRZESTĘPSTW.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.