Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi

nazwa beneficjenta
MIASTO ŁÓDŹ
wartość projektu
11 546 178,00 zł
dofinansowanie z UE
6 900 921,56 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU PN. „INFORMATYCZNE USŁUGI PRZESTRZENNE W REWITALIZOWANEJ STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ MIASTA ŁODZI” JEST ZWIĘKSZENIE STOPNIA STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH (TIK) W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ NA TERENIE MIASTA ŁODZI. CELE SZCZEGÓŁOWE: • UDOSTĘPNIENIE PRZESTRZENNEJ INFORMACJI PUBLICZNEJ DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, • WDROŻENIE NOWYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, • URUCHOMIENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU MONITOROWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA ŁODZI. PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE JAKO POWIĄZANE ZE SOBĄ, NASTĘPUJĄCE ZADANIA: • URUCHOMIENIE GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU (GESUT) • ORTOFOTOMAPA • MONITORING I WIZUALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W ZAKRESIE ZMIAN ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH ORAZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH • MODELOWANIE I WIZUALIZACJA 3D • BUDOWA INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY PROJEKTU • OPRACOWANIE DOKUMENTACJI • PROMOCJI PROJEKTU • ZARZĄDZANIA PROJEKTEM W WYNIKU REALIZACJI PROJKETU UDOSTĘPNIONE ZOSTANĄ USŁUGI ON- LINE NA 3 POZIOMIE DOJRZAŁOŚCI ( 5 SZT.) ORAZ NA 4 POZIOMIE DOJRZAŁOŚCI (1 SZT.) W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU MOŻNA WSKAZAĆ NASTĘPUJĄCE GRUPY DOCELOWE: • MIESZKAŃCY, • JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, • ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ, • PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ, • MEDIA, • PODMIOTY PROWADZĄCE STATYSTYKI, • PODMIOTY PROWADZĄCE LUB ZAMIERZAJĄCE PROWADZIĆ NA OBSZARZE GMINY DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ, W TYM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I GRUPY NIEFORMALNE, • PODMIOTY PROWADZĄCE LUB ZAMIERZAJĄCE PROWADZIĆ NA OBSZARZE GMINY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, PRZEDSIĘBIORCY I INSTYTUCJE WŁADAJĄCY ELEMENTAMI SIECI UZBROJENIA TERENU

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.