Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi

Name of the beneficiary
MIASTO ŁÓDŹ
Project value
11 546 178,00 zł
Co-financing from the EU
6 900 921,56 zł
Voivodeship
łódzkie
County
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU PN. „INFORMATYCZNE USŁUGI PRZESTRZENNE W REWITALIZOWANEJ STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ MIASTA ŁODZI” JEST ZWIĘKSZENIE STOPNIA STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH (TIK) W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ NA TERENIE MIASTA ŁODZI. CELE SZCZEGÓŁOWE: • UDOSTĘPNIENIE PRZESTRZENNEJ INFORMACJI PUBLICZNEJ DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, • WDROŻENIE NOWYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, • URUCHOMIENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU MONITOROWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA ŁODZI. PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE JAKO POWIĄZANE ZE SOBĄ, NASTĘPUJĄCE ZADANIA: • URUCHOMIENIE GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU (GESUT) • ORTOFOTOMAPA • MONITORING I WIZUALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W ZAKRESIE ZMIAN ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH ORAZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH • MODELOWANIE I WIZUALIZACJA 3D • BUDOWA INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY PROJEKTU • OPRACOWANIE DOKUMENTACJI • PROMOCJI PROJEKTU • ZARZĄDZANIA PROJEKTEM W WYNIKU REALIZACJI PROJKETU UDOSTĘPNIONE ZOSTANĄ USŁUGI ON- LINE NA 3 POZIOMIE DOJRZAŁOŚCI ( 5 SZT.) ORAZ NA 4 POZIOMIE DOJRZAŁOŚCI (1 SZT.) W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU MOŻNA WSKAZAĆ NASTĘPUJĄCE GRUPY DOCELOWE: • MIESZKAŃCY, • JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, • ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ, • PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ, • MEDIA, • PODMIOTY PROWADZĄCE STATYSTYKI, • PODMIOTY PROWADZĄCE LUB ZAMIERZAJĄCE PROWADZIĆ NA OBSZARZE GMINY DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ, W TYM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I GRUPY NIEFORMALNE, • PODMIOTY PROWADZĄCE LUB ZAMIERZAJĄCE PROWADZIĆ NA OBSZARZE GMINY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, PRZEDSIĘBIORCY I INSTYTUCJE WŁADAJĄCY ELEMENTAMI SIECI UZBROJENIA TERENU

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl