Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Akademia równych szans

nazwa beneficjenta
AKUSTICA.MED KRYSTYNA GDELA
wartość projektu
1 998 096,48 zł
dofinansowanie z UE
1 698 382,01 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

GRUPA DOCELOWA: 120os. fiz. (72K, 48M) dorosłych, tj. pow. 18 r.ż. zamieszkujących wg KC na obszarze powiatów należ. do ŁOM, zagroż. ubóstwem/wyklucz.społ., które w pierwszej kolejności wymagają aktywiz. społ., tj. wyłącznie ON (50% GD, tj. 60 os.: 36K/24M) i osób korzyst. ze świadcz. pomocy społ. zg. z ustawą z 12.03.2004 o pomocy społ. lub kwalifik. się do objęcia wsparciem pomocy społ. tj. spełniaj. min.1 z przesłanek z art.7 ww. ustawy (50% GD, tj. 60 os.: 36K/24M). CEL GŁÓWNY: Reintegracja społ.-zawod. 120 os. (72K/48M) pow. 18 r.ż. z ŁOM, zagroż. ubóstwem / wyklucz. społ., tj. 60 ON (36K/24M) oraz 60 benefic. pomocy społ. lub kwalifik. się do objęcia wsparciem pomocy społ. (36K/24M) poprzez realiz. ścieżki reintegr. obejm. formy wsparcia niezbędne do wyprowadz. danej os. z ubóstwa / wyklucz. społ. zrealiz. w okr. 1.01.2018-31.08.2020. GŁ. ZADANIA:-w zakresie aktywizacji społ.: trening kompetencji i umiejętności społecznych i poradnictwo psycholog.-w zakresie aktywizacji edukacyjnej: szkolenia ICT + egzamin-w zakresie aktywizacji zawodowej: poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staż, pośrednictwo pracy. Ponadto, każdy uczestnik podda się diagnozie potrzeb i potencjałów stanowiącej podst. do udzielenia wsparcia w ramach projektu. Uczestnicy niesłyszących będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia tłumaczy j. migowego podczas realizacji wszystkich form wsparcia w projekcie. W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU: min.70% uczestn. uzyska kwallifikacje, min.60% będzie poszukiwać pracy po zakończeniu proj., a min.22% uczestników (12% ON) podejmie zatrudnienie po proj.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.