Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Równe szanse

nazwa beneficjenta
FUNDACJA "INKUBATOR"
wartość projektu
754 143,13 zł
dofinansowanie z UE
641 021,66 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt dedykowany wsparciu 60osób pow.18r.ż.zagrożonych ubóstwem lub wyklucz.społecznym(zg.z Wytycz.w zakr.realiz.przedsięwzięć w obszarze włączenia społecz.i zwalcz.ubóstwa z wykorzyst.EFS i EFRR na2014-20),które w 1-szej kolejności wymagają aktywizacji społecz.,w tym os.bezrobotne,dla których zg.z Ust.z 04.2004o promocji zatrud.i instyt.rynku pr.został określony III profil pomocy,uczących się/zamieszk.(wg KC)na obszarze ŁOM(m.Łódź i pow:brzeziński,łódzki-wsch.,pabianicki,zgierski).W proj.przewidziano zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie,w oparciu o indywid.ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej,obejmujące:poradnictwo psychologiczne i zawod.,warsztaty kompetencji społecz.,szkolenia/kursy zawod.,staże i pośrednictwo pracy.Realizacja:I.18-.VI.19,budżet:968.699,75zł. Zapewnienie wysokiej jakości kompleks.wsparcia pozwoli na osiągnięcie wskaźników:efektyw.społecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz.społecz.na poziomie min.34% i efektywności zatrudnieniowej dla w/w osób-min.22%.Proj.jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego,w tym dotyczącymi zamówień publ.,pomocy publ.i pomocy de minimis,celem szczegół.RPO WŁ:”Przywrócenie zdolności do zatrud.osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”,celem strateg.rozwoju ŁOM „Rozwój nowoczesnego kapitału ludzkiego oraz silnego informacyjnego społeczeństwa obywatel.”,zapisami regulaminu konkursu z załącznikami,Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020,Wytycz.w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecz.i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.Proj.jest zg.z prawodawstwem unijnym i zasad.unijnymi,m.in:zas.równości szans i niedyskryminacji,w tym dostępności dla os.z niepełnosprawn.,koncepcją projektow.uniwersalnego i zas.zrównoważonego rozwoju.Na etapie rekrutacji proj.uwzględnia preferencyjne traktowanie osób objętych PO PŻ oraz osób doświadczającym wielokrotnego wykluczenia,spełniających kryteria udziału

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.