Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Liczysz się Ty!

nazwa beneficjenta
7 CUBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
974 705,80 zł
dofinansowanie z UE
828 499,93 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Cel: Reintegracja społ. i zawodowa 72(40K;32M) os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., w tym os. bezrobotne dla których został określony trzeci profil pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społ.lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społ. i os. z niepełnosprawnościami, z ŁOM, poprzez realizację indywidualnej ścieżki reintegracji społ.-zawodowej w okresie od 1.04.2018 do 31.10.2019. Grupę docel. zg. z SZOOP RPO WŁ stanowią 72(40K;32M) os. fizyczne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ., które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., zamieszkałe wg KC na terenie ŁOM (woj. łódzkie, powiaty: m.Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski), w tym: -korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy, -osoby z niepełnosprawnościami. Zadania: AKTYWIZACJA SPOŁECZNA: – określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej – poradnictwo indywidualne oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz pozostałe wsparcie podnoszące kompetencje społeczne AKTYWIZACJA EDUKACYJNA: – szkolenie z podstaw obsługi komputera i prawo jazdy kat. B AKTYWIZACJA ZAWODOWA – poradnictwo zawodowe – szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub uzyskania kwalifikacji zawodowych – staże oraz pośrednictwo pracy oraz pozostałe wsparcie podnoszące kompetencje społeczne Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji proj.: -Efektywność społeczna -34% -Efektywność zawodowa -22% i 12% w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.