Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

nazwa beneficjenta
NZOZ "MEDICARE" OŚRODEK OPIEKI DOMOWEJ ELŻBIETA RAK
wartość projektu
988 675,50 zł
dofinansowanie z UE
840 374,18 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Powyższy projekt jest adresowany do osób niesamodzielnych, mieszkańców łódzkiego obszaru metropolitarnego, którzy w wyniku chorób przewlekłych i niesamodzielności znaleźli się w grupie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jest odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa i wzrastające zapotrzebowanie na wsparcie osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych. Przedmiotem projektu będzie pielęgniarska opieka długoterminowa świadczona w domu pacjenta. Grupa ta często nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, aby mogła pozwolić sobie na odpowiednią opiekę we własnym zakresie. Niskie dochody, emerytury, renty, często rezygnacja z pracy opiekunów powodują pogorszenie bytu i konieczność korzystania z pomocy społecznej. Natomiast fundusze z NFZ nie pokrywają potrzeb grupy docelowej do której skierowany jest projekt. Limity, długie kolejki powodują, że wielu pacjentów nigdy pomocy nie uzyska. Głównym celem projektu jest umożliwienie dostępu 80 osobom niesamodzielnym, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, oraz równości szans kobiet i mężczyzn, do usług zdrowotnych, w jak najszybszym czasie, co w rezultacie przyczyni się do poprawy jakości życia tych osób, oraz ich opiekunów faktycznych. Głównym zadaniem będzie zapewnienie opieki i pomocy pielęgniarskiej osobom niesamodzielnym. Rekrutacja ze względu na przewidywaną dużą liczbę zgonów będzie ciągła. Zostanie utworzona lista rezerwowa. Promocja projektu będzie polegała na umieszczeniu informacji na stronie www., oraz w szpitalach, przychodniach i ośrodkach pomocy społeczne. Ze względu na zakaz reklamy podmiotów leczniczych nie ma możliwości umieszczenia ogłoszeń w lokalnych mediach.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.