Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" w celu zwiększenia aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze

nazwa beneficjenta
MIASTO PUŁAWY
wartość projektu
29 888 645,24 zł
dofinansowanie z UE
14 194 630,39 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
puławski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia w Puławach poprzez zapewnienie mieszkańcom Puław i okolic dostępu do bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej. Narzędziem służącym osiągnięciu tego celu stanie się kompleksowa modernizacja budynku Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, która pozwoli na zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej oraz podniesienie jej jakości. Osiągnięcie założonego celu mierzone będzie poprzez następujące wskaźniki rezultatu: a) wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9) – 9219 odwiedziny/rok; b) liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 99 773 os./rok. W ramach projektu przewiduje się utworzenie jednego miejsca pracy (1 etat) – specjalista ds. marketingu POK Dom Chemika. Projekt skierowany jest do kilku grup docelowych, najważniejszą z nich będą mieszkańcy Puław i okolic, artyści udzielający występów na scenie ośrodka, kontrahenci wynajmujący lokale, turyści podmioty zainteresowane dostępem do dóbr kultury, a także osoby biorące udział w warsztatach, zlotach i przeglądach artystycznych. Zakres rzeczowy projektu będzie obejmował: a) kompleksową przebudowę wnętrza obiektu ze zmianą przebiegu ciągów komunikacyjnych i rozmieszczenia pomieszczeń, b) wymianę lub montaż instalacji klimatyzacji, wentylacji, wod-kan, cieplnej, elektrycznej, LAN, systemów bezpieczeństwa obiektu, c) budowę nowych przyłączy wod-kan, d) przebudowę ciągów komunikacyjnych wokół budynku wraz z modernizacją oświetlenia parkingu oraz instalacją iluminacji obiektu; e) montaż nowoczesnego oświetlenia wewnątrz budynku; f) wykonanie mechaniki sceny oraz oświetlenia scenicznego oraz g) wyposażenie w meble. Zadaniom tym będą towarzyszyć działania związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, nadzorem inwestorskim i autorskim, opracowaniem studium wykonalności oraz promocją projektu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.