Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" w celu zwiększenia aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze

Name of the beneficiary
MIASTO PUŁAWY
Project value
29 888 645,24 zł
Co-financing from the EU
14 194 630,39 zł
Voivodeship
lubelskie
County
puławski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
action
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia w Puławach poprzez zapewnienie mieszkańcom Puław i okolic dostępu do bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej. Narzędziem służącym osiągnięciu tego celu stanie się kompleksowa modernizacja budynku Puławskiego Ośrodka Kultury “Dom Chemika”, która pozwoli na zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej oraz podniesienie jej jakości. Osiągnięcie założonego celu mierzone będzie poprzez następujące wskaźniki rezultatu: a) wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9) – 9219 odwiedziny/rok; b) liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 99 773 os./rok. W ramach projektu przewiduje się utworzenie jednego miejsca pracy (1 etat) – specjalista ds. marketingu POK Dom Chemika. Projekt skierowany jest do kilku grup docelowych, najważniejszą z nich będą mieszkańcy Puław i okolic, artyści udzielający występów na scenie ośrodka, kontrahenci wynajmujący lokale, turyści podmioty zainteresowane dostępem do dóbr kultury, a także osoby biorące udział w warsztatach, zlotach i przeglądach artystycznych. Zakres rzeczowy projektu będzie obejmował: a) kompleksową przebudowę wnętrza obiektu ze zmianą przebiegu ciągów komunikacyjnych i rozmieszczenia pomieszczeń, b) wymianę lub montaż instalacji klimatyzacji, wentylacji, wod-kan, cieplnej, elektrycznej, LAN, systemów bezpieczeństwa obiektu, c) budowę nowych przyłączy wod-kan, d) przebudowę ciągów komunikacyjnych wokół budynku wraz z modernizacją oświetlenia parkingu oraz instalacją iluminacji obiektu; e) montaż nowoczesnego oświetlenia wewnątrz budynku; f) wykonanie mechaniki sceny oraz oświetlenia scenicznego oraz g) wyposażenie w meble. Zadaniom tym będą towarzyszyć działania związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, nadzorem inwestorskim i autorskim, opracowaniem studium wykonalności oraz promocją projektu.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl