Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Modernizacja obiektu dziedzictwa kulturowego - zabytkowego Pałacu Suchodolskich w Dorohusku wraz z otoczeniem

nazwa beneficjenta
GMINA DOROHUSK
wartość projektu
3 079 645,85 zł
dofinansowanie z UE
1 961 843,27 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
chełmski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zabytkowym Pałacu Suchodolskich w Dorohusku, zakup wyposażenia głównie na rzecz działającej w Pałacu Izby Regionalnej oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych w bezpośrednim otoczeniu Pałacu (zabytkowy park, parking, dojazd). Główne zadania zaplanowane w projekcie polegają na przeprowadzeniu prac remontowych, takich jak: remont nieszczelnego dachu pokrytego gontem, stolarki okiennej i drzwiowej, schodów wewnętrznych, elewacji i kominów, posadzek, drzwi wewnętrznych, łazienek, parapetów, tynków i malowanie ścian. Wykonanie wymienionych prac jest niezbędne, aby zatrzymać postępujące niszczenie budynku, poprawić jego izolację cieplną oraz poprawić funkcjonalność i estetykę wnętrza. Ważnym zadaniem w projekcie jest zakup niezbędnego wyposażenia i multimediów w celu prowadzenia działalności kulturalnej i profesjonalnego przygotowania ekspozycji stałej. W wyniku projektu nastąpi pełniejsze wykorzystanie Pałacu Suchodolskich i jego otoczenia na cele związane z krzewieniem kultury i tradycji oraz nieodpłatne udostępnianie osobom zwiedzającym. Grupą docelową efektów projektu będą turyści oraz mieszkańcy Gminy Dorohusk. Będą oni mieli lepszy dostęp do zasobów kulturowych materialnych i niematerialnych Pałacu i możliwość poznawania lokalnej historii, tradycji i kultury. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu projektu są następ.: 1) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 1000 odwiedz./rok. 2) Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 2000 os/rok. 3) Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 szt. 4) Liczba wspartych instytucji paramuzealnych: 1 szt. 5) Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 1 szt. 6) Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego: 1 szt. 7) Liczba instytucji kultury objętych wsparciem: 2 szt.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.