Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

nazwa beneficjenta
GMINA JABŁOŃ
wartość projektu
956 697,98 zł
dofinansowanie z UE
438 800,00 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
parczewski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem realizowanego projektu jest dostosowanie obiektu będącego w posiadaniu gminy Jabłoń, znajdującego się na liście zabytków pod nazwą „osada folwarczna” do celów Muzealnych. Obecnie, obiekt wymaga prac budowlanych by móc pełnić funkcje muzealną. W ramach projektu, planowane są działania mające na celu adaptację budynku zgodnie z wymaganiami konserwatora zabytków a także niezbędne wyposażenie by instytucja jaka jest Muzeum mogła funkcjonować a także przechowywać perły dotyczące rodu Zamoyskich. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: prace związane dokumentacja projektową w zakresie remontu obiektu oraz aranżacją Muzeum, opracowanie studium wykonalności, przeprowadzenie remontu obiektu w tym: zmiana zadaszenia, wymiana stolarki okiennej, wewnętrzne ocieplenie obiektu, renowacja elewacji obiektu. montaż pompy ciepła, wymiana instalacji wewnętrznych, zagospodarowanie przestrzenne terenu, zakup i montaż wyposażenia, wykonanie tablicy informacyjnej, renowacja zabytkowego kufra, organizacja sesji popularno naukowej dot. życia i twórczości Augusta Zamoyskiego wraz z plenerem rzeźbiarskim, nadzór inwestorski, promocję projektu. Realizacja danego projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie społeczno-gospodarcze gminy Jabłoń i powiatu parczewskiego. Grupą docelową korzystającą z efektów przedsięwzięcia będą turyści w postaci wycieczek indywidualnych czy grupowych, na skale krajową lub światową a także społeczeństwo gminy Jabłoń. Wskaźniki: EPC – 1 szt., liczba osób korzyst. z obiektów kultury -640 szt., wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin – do 640 osób, liczba instytucji kult. objętych wsparciem – 1 szt., liczba obiektów dostos. do osób z niepełnosprawnościami – 1 szt., liczba wspartych zasobów kultury 1 szt.Po realizacji projektu cały obiekt (wszystkie pomieszczenia) będzie przystosowany do celów kulturalnych.Zakres prac nie wymaga projektu prac geologicznych oraz odrębnych zezwoleń w zakresie zagospodarowania terenu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.