Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu

nazwa beneficjenta
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOJCIECHOWIE
wartość projektu
875 994,07 zł
dofinansowanie z UE
507 062,23 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
lubelski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej gm.Wojciechów poprzez ochronę i efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Projektu obejmuje: 1.Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej(izolację ścian przyziemia,remont przypór kamiennych przy wieży, remont tynków elewacji południowej) 2.Utworzenie Alei Zasłużonych Kowali-wraz z wymianą nawierzchni. Obiekt Wieży Ariańskiej jest wpisany do rejestru zabytków, w związku z czym roboty budowlane będą objęte nie tylko nadzorem inwestorskim, ale też autorskim i archeologicznym. Gm.Wojciechów słynie z kultywowania tradycji kowalskich. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na ruch turyst. Przyczyni się do tego nowoutworzona atrakcja turyst-Aleja Zasłużonych Kowali. Działania związane z remontem Wieży Ariańskiej przyczynią się do zachowania dziedzictwa kultur. regionu, podniesienia atrakcyjności turyst. miejscowości, podniesienia standardu świadczonych usług kultur. przez GOK. Otoczenie wieży będzie identyfikowane z produktem lokalnym Gm.Wojciechów-kowalstwem, na bazie którego Powstał Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji.Zostanie wyeksponowane lokalne dziedz.kultur.poprzez wykorzystanie detali kowalskich w nowoutworzonej Alei Zasłużonych Kowali. Otoczenie Wieży zostanie przystosowane do bezpiecznej organizacji pokazów,ekspozycji i imprez związanych z kowalstwem. Dzięki wykonanym pracom konserwatorskim,wykonanemu remontowi nawierzchni w otoczeniu wieży, montażu detali tematycznych, wykonanych na bazie wyrobów kowalskich zwiększy się konkurencyjność turyst.gminy. W ramach projektu zostanie również zamontowana tablica inform.na potrzeby powiązania z istniejącym zintegrowanym produktem turystycznym obszaru Krainy Lessowych Wąwozów,którego elementem jest zabytkowa Wieża Ariańska wraz z Muzeum Kowalstwa. Produkty projektu: liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem-1szt liczba zabytków nieruchom.bjętych wsparciem-1szt

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.