Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Remont zabytkowych cerkwi w Uhrusku, Chełmie i Dubience

nazwa beneficjenta
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. JANA TEOLOGA W CHEŁMIE
wartość projektu
7 082 023,25 zł
dofinansowanie z UE
5 420 326,03 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
chełmski
m. Chełm
włodawski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W ramach proj. planuje się remont zabytk. cerkwi w Uhrusku (remont cerkwi, ogrodzenia, utwardzenia, zagosp. terenu), Chełmie (kons. ikonostasu i polichromii, instalacje el., sygnalizacji pożaru, włamania i nagłośnienia) i Dubience (kompleksowy remont cerkwi). Cerkwie cechują się znaczącymi walorami artystyczno-architektonicznymi, właściwymi dla kultury wschodniosłowiańskiej. Cerkiew w Dubience jest wyłączona z użytkowania ze względu na bardzo zły stan techniczny. Wraz z zakończeniem prac cerkwie zostaną spięte w projektowany ogólnopolski szlak turystyczny „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”. W tym celu planuje się przygotowanie zunifikowanego w ramach szlaku, multimedialnego materiału informacyjnego – filmu przewodnickiego -3szt. Pozostałe zadania dotyczą zakupu tablic informacyjnych 3 szt. i pamiątkowych 3 szt., dokumentacji tech., studium, zarządzania i nadzorów. Działania inw. wpłyną na ochronę wartości dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Ujęcie cerkwi w planie marketingu szlaku o znaczeniu krajowym zapewni promocję walorów miejscowości objętych oddziaływaniem inwestycji. Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju regionu poprzez rewaloryzację dziedzictwa kultury prawosławnej jako czynnika rozwoju turystyki kulturowej. Wpływ inwestycji na wzrost ruchu turystycznego, a co za tym idzie pobudzenie rozwoju gospodarczego w regionie zmniejszy negatywne skutki dotychczasowego zapóźnienia obszaru. Inwestycja przyczyni się do wzrostu poziomu życia lokalnej społeczności. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej, turystów, środowisk związanych z ochroną i popularyzacją dziedzictwa. Podsumowując, wsparciem objęte zostaną 3 zabytki nieruchome, 22 zabytki ruchome, 1 projekt, w którym sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla os. z niepełnosprawnościami. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach objętych wsparciem wyniesie 1400/rok, a liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem wyniesie 12500/rok.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.