Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA LUBLIN
wartość projektu
44 134 920,28 zł
dofinansowanie z UE
20 546 940,69 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
m. Lublin
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.4. Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na rewitalizacji przyrodniczej Parku Ludowego w Lublinie. Zaplanowane cele projektu to ochrona bioróżnorodności, odnowa zasobów naturalnych, uporządkowanie i budowa inf. rekreacyjno – edukacyjnej oraz racjonalne udostępnienie przestrzeni parku mieszkańcom LOF. Działania w ramach projektu będą służyły efektywnej ochronie występujących w Parku Ludowym ekosystemów, zapobieganiu dalszej degradacji zieleni w zurbanizowanym obszarze oraz kształtowaniu postaw proekologicznych w społeczeństwie. Projekt przewiduje wykonanie pełnego zakresu prac pielęgnacyjnych zieleni Parku Ludowego, zapewniając odpowiednie warunki do wegetacji roślin i życia zwierząt tam występujących. Ponadto, planuje się przebudowę parku w zakresie: edukacji przyrodniczej (m.in. budowa ścieżek dydaktycznych, ustawienie tablic informacyjnych), rekreacji i turystyki – budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki (m.in. budowa przystanku kajakowego, placów zabaw z urządzeniami linowymi), polityki społecznej i bezpieczeństwa (m.in dostosowanie do potrzeb osób niepełno., budowa sanitariatów, wykonanie oświetlenia i monitoringu). Wyposażenie Parku Ludowego w infrastrukturę dydaktyczno – wypoczynkowo – rekreacyjną podniesie jego atrakcyjność i przełoży się na osiągnięcie kluczowego wskaźnika rezultatu – wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin. Produktami projektu będą: jeden wybudowany obiekt turystyczny/rekreacyjny, dwa obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedna przeprowadzona kampania informacyjno – edukacyjna, 6 szt. infokiosków zapewniających obsług w min. 2 językach obcych, 1 km infrastruktury dla rowerów. Zadania w projekcie to: opracowanie dokumentacji projektowej, prace związane z zielenią, roboty budowlane, promocja projektu, w tym kampania inf. – edukacyjna. Adresatami projektu są mieszkańcy LOF, w tym m.in.: rodziny z dziećmi, seniorzy, młodzież, osoby niepełnosprawne, turyści oraz osoby oczekujące na połączenia na przyszłym ZCK.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.