Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu

kategoria
nazwa beneficjenta
NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
651 599,70 zł
dofinansowanie z UE
553 859,74 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

CELEM GŁÓWNYM projektu jest podwyższony poziom kompetencji kluczowych 144osób (86kobiet i 58mężczyzn) spełniających kryteria grupy docelowej, poprzez uczestnictwo w szkoleniach językowych i ICT zakończonych walidacją i certyfikacją kompetencji; w okresie VI 2016r.-I 2017r. W ramach projektu wsparciem zostaną osoby w wieku 25lat i więcej o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) i zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z zakresu ICT i/ lub języków obcych z terenu woj. lubelskiego. Grupę docelową w 100% stanowić będą osoby fizyczne(bezpośrednio korzystające ze wsparcia EFS) zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. lubelskiego, pozostające bez zatrudnienie. Dodatkowo wśród grupy docelowo wyznaczony następujące podgrupy: a)osoby z niepełnosprawnościami- min.20%UP (min.29os.) [KRYTERIUM PREMIUJĄCE NR 1], b)osoby w wieku 50 lat i więcej- min.30%UP (min.44os.) [KRYTERIUM PREMIUJĄCE NR 2]. Łącznie do projektu zostaną zakwalifikowane 144osoby (86kobiet i 58mężczyzn). W ramach projektu wnioskodawca przewiduje realizację następujących zadań: 1) Szkolenia językowe: język angielski, niemiecki i francuski, 2) Certyfikacja zewnętrzna dla szkoleń językowych, 3) Szkolenia z zakresu ICT, 4) Certyfikacja zewnętrzna dla szkoleń ICT. Kluczowe rezultaty: 1)w wyniku realizacji proj.co najmniej 70%os.objętych wsparciem uzyska certyfikat zewnętrzny potwierdzający kompetencje cyfrowe, 2) w wyniki realizacji proj.co najmniej 70%os. objętych wsparciem osiągnie pełen poziom kompetencji językowych, zgodny z ESOKJ.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.