Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki.

nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO MARKI
wartość projektu
2 568 116,99 zł
dofinansowanie z UE
2 053 482,44 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
wołomiński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Zakres projektu, realizowanego w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, będzie obejmował budowę parkingów „Parkuj i Jedź” kategorii C w dwóch lokalizacjach Gminy Miasto Marki, przy ul. Dużej i Sportowej. Przy ul. Dużej i Sportowej inwestycja przewiduje wykonanie odpowiednio: 48 i 102 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 i 3 dla osób niepełnosprawnych, 30 i 42 miejsc postojowych dla rowerów z wiatą zadaszającą wraz ze ścieżką rowerową w obrębie parkingu, chodnika przeznaczonego dla pieszych użytkowników ruchu wraz z rampami dla osób niepełnosprawnych, punktów ładowania samochodów elektrycznych (po 2 szt.), przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do toalet, przebudowy kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego, oświetlenia jezdni i chodników (oprawy z redukcją mocy), monitoringu wizyjnego obiektów wraz z integracją z monitoringiem miejskim, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, biletomaty, toalety), zagospodarowania terenu zielenią, oznakowania i organizacji ruchu. Dodatkowo przy ul. Dużej wykonana zostanie przebudowa zjazdów na posesję parkingu oraz przebudowa istniejącej pętli autobusowej, zaś przy ul. Sportowej odwodnienie terenu. W ramach projektu będą realizowane dodatkowe zadania dotyczące infrastruktury towarzyszącej – przebudowa pętli autobusowej. Przedstawione powyżej elementy są bezpośrednio powiązane ze sobą funkcjonalnie i bezpośrednio realizują cele projektu. Inwestycja przy ul. Dużej obejmie swym zasięgiem teren prawie 3.270 m2, zaś przy ul. Sportowej prawie 2.900 m2. Ponadto w ramach projektu parkingi będą objęte wspólną identyfikacją wizualną przewidzianą dla wszystkich parkingów tworzonych w ramach ZIT WOF. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje również działania promocyjno-informacyjne zgodne z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.