Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki.

nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO MARKI
wartość projektu
2 568 116,99 zł
dofinansowanie z UE
2 053 482,44 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
wołomiński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Zakres projektu, realizowanego w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, będzie obejmował budowę parkingów „Parkuj i Jedź” kategorii C w dwóch lokalizacjach Gminy Miasto Marki, przy ul. Dużej i Sportowej. Przy ul. Dużej i Sportowej inwestycja przewiduje wykonanie odpowiednio: 48 i 102 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 i 3 dla osób niepełnosprawnych, 30 i 42 miejsc postojowych dla rowerów z wiatą zadaszającą wraz ze ścieżką rowerową w obrębie parkingu, chodnika przeznaczonego dla pieszych użytkowników ruchu wraz z rampami dla osób niepełnosprawnych, punktów ładowania samochodów elektrycznych (po 2 szt.), przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do toalet, przebudowy kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego, oświetlenia jezdni i chodników (oprawy z redukcją mocy), monitoringu wizyjnego obiektów wraz z integracją z monitoringiem miejskim, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, biletomaty, toalety), zagospodarowania terenu zielenią, oznakowania i organizacji ruchu. Dodatkowo przy ul. Dużej wykonana zostanie przebudowa zjazdów na posesję parkingu oraz przebudowa istniejącej pętli autobusowej, zaś przy ul. Sportowej odwodnienie terenu. W ramach projektu będą realizowane dodatkowe zadania dotyczące infrastruktury towarzyszącej – przebudowa pętli autobusowej. Przedstawione powyżej elementy są bezpośrednio powiązane ze sobą funkcjonalnie i bezpośrednio realizują cele projektu. Inwestycja przy ul. Dużej obejmie swym zasięgiem teren prawie 3.270 m2, zaś przy ul. Sportowej prawie 2.900 m2. Ponadto w ramach projektu parkingi będą objęte wspólną identyfikacją wizualną przewidzianą dla wszystkich parkingów tworzonych w ramach ZIT WOF. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje również działania promocyjno-informacyjne zgodne z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.