Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF

nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO MARKI
wartość projektu
35 411 972,51 zł
dofinansowanie z UE
22 946 735,62 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
wołomiński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt pt.„Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki,Ząbki,Zielonka,Kobyłka w ramach ZIT WOF” realizowany jest na terenie 4 gmin: Markach,Ząbkach,Kobyłce oraz Zielonce. Liderem projektu jest Gmina Miasto Marki,partnerami zaś Miasto Kobyłka, Miasto Ząbki oraz Miasto Zielonka. Projekt obejmuje budowę oraz przebudowę sieci dróg rowerowych o łącznej długości 23,769km(ścieżki rowerowe 13,047km oraz ciągi pieszo-rowerowe 10,722km)wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż dróg gminnych oraz powiatowych,wojewódzkich i krajowych,które zostały udostępnione Beneficjentowi na podstawie stosownych porozumień. W zakres infrastruktury towarzyszącej wchodzą (wszystkie elementy infrastruktury rowerowej): – 3 parkingi dla rowerów(w tym infrastr. B&R) – stojaki dla rowerów, – 4 punkty samoobsługi serwisowej, – różnice poziomów. Realizowany projekt służy zwiększonemu wykorzystaniu przyjaznej środowisku formy mobilności miejskiej.Jest to projekt kompleksowy, obejmujący swoim zasięgiem obszary o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszczeń powietrza.Prowadzi on do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń (w szczególności PM10). Inwestycja będąca przedmiotem projektu wynika z przygotowanych przez samorządy: Marek, Kobyłki, Ząbek i Zielonki PGN, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach. Planowane ścieżki rowerowe i infrastr. będą miały funkcjonalne połączenia z istniejącymi ścieżkami rowerowymi na terenach gmin objętych projektem-co najmniej 10 połączeń wewnątrz gminnych oraz co najmniej 2 połączenia międzygminne. Dzięki realizacji projektu powstanie spójny system komunikacyjny-nastąpi wzrost długości ścieżek rowerowych o 100,03% względem wart. bazowej. W wyniku realizacji projektu nastąpi również funkcjonalne połączenie z min. 4 przystankami publicznego transportu, 3 zintegrowanymi węzłami przesiadkowymi i min. 134 budynkami użyteczności publicznej.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.