Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn

nazwa beneficjenta
GMINA RASZYN
wartość projektu
6 503 446,14 zł
dofinansowanie z UE
5 187 988,93 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
pruszkowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany będzie przez Gminę Raszyn – jst funkcjonującą w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – i zlokalizowany w woj.mazowieckim, powiecie pruszkowskim, na terenie gminy Raszyn (obszar ZIT WOF). Przedsięwzięcie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na budowie tras rowerowych o łącznej dł. 7123,50 m. Trasy rowerowe w pasie drogowym ulic: Al. Krakowska, ul. Raszyńska i Warszawska, ul. Stadionowa, ul. Nadrzeczna, ul. Pruszkowska, ul. Złote Łany, ul. Górna oraz Al. Krakowską na terenie Miasta Stołecznego Warszawa. Mają tworzyć spójną sieć transportową przystosowaną do wszystkich typów rowerzystów, która przebiegając wokół gminy będzie łączyła jej główne ośrodki. Głównym problemem, na który odpowiada projekt, jest wysoki poziom emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym zanieczyszczeń powietrza na obszarze WOF. Celem ogólnym jest: poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie WOF poprzez rozwój ekologicznej infrastruktury transportowej. Długoterminową korzyścią z jego wdrożenia będzie przyspieszenie rozwoju społ.-gosp., a bezpośrednim celem – podniesienie jakości publicznej infrastruktury transportowej. Pozwoli to na poprawę dostępności miejsc użyteczności publicznej i kluczowych miejsc w gminie Raszyn przy wykorzystaniu transportu rowerowego, zmniejszenie zatłoczenia komunikacyjnego i ochronę klimatu na terenie WOF. W rezultacie jego realizacji poprawi się także poziom bezpieczeństwa i komfort transportu. Osiągnięcie celów projektu pozwoli zaspokoić potrzeby Wnioskodawcy (wynikające z jego obowiązków ustawowych zw. z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej) i ostatecznych odbiorców wsparcia, którymi są: mieszkańcy woj. mazowieckiego, w szczególności WOF, w którym występują niekorzystne warunki pod względem jakości powietrza; turyści odwiedzający gminę Raszyn i obszar funkcjonalny; przedsiębiorstwa z terenu WOF, których pracownicy będą bardziej mobilni i których stan zdrowia potencjalnie ulegnie poprawie.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.