Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej osób opiekujących się dzieckiem do lat 3 przez stworzenie miejsc w żłobku Planeta Urwisów na Woli

nazwa beneficjenta
FIRST-STEP ŁUKASZ PODGÓRSKI
wartość projektu
781 112,50 zł
dofinansowanie z UE
624 890,00 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 31 os.(31K+0M) z terenu ZIT WOF, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, przez utworzenie 31 miejsc opieki nad dziećmi do 3 r.życia w nowym żłobku w W-wie w dzielnicy Wola w okresie od lipca 2017 do października 2018. W ramach projektu umożliwiony zostanie powrót na r.pracy os.z GD, tj.21os.powracających na r.pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich spraw.op.nad dziećmi do l.3 (80% znajdzie zatrudnienie) oraz 10os. pozostających bez zatrudnienia i spraw.opiekę nad dz.do l.3 (80% powróci na r.pracy). Przyjęta ilość osób jest realna do zrekrutowania przez Wnioskodawcę z uwagi na doświadcz.w prowadzeniu żłobka na 15 miejsc obecnie, znajomość problemów i potrzeb GD. Dzięki wsparciu EFS możliwe jest zwiększenie skali działania (nowy żłobek), co nie byłoby możliwe bez wsparcia EFS Na każdym etapie realizacji, tworzenie żł. będzie przebiegało zgodnie z USTAWĄ z 4.02.2011r.o opiece(..);ROZPORZĄDZENIAMI MPiPS z25.03.2011r.w spr.zakresu progr.szkoleń dla(…)oraz z 10.07.2014 r.w spr.wymagań lokalowych(…) ZADANIA: Zad.1=dostos.pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymog.bud.,sanitarno-hig., bezpiecz.p.poż.i zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania; Zad.2=zakup wyposażenia (meble,zabawki,pomoce, sprzętu,plac zabaw;Zad.3= prowadzenie opieki,tj.:koszty personelu, żywienia i ubezpieczenie dzieci;Zad.4=Szkolenia nowego personelu (os.defaforyzowane na r.pracy)w celu przyg.do zwiększenie jakości opieki. P.wpisuje się w Cel szczeg.Priorytetu inwest.8iv i przyczyni się do wzrostu równości KiM w dostępie do zatrudnienia, rozw.kariery, godzenia życia zaw.i pryw.i promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę. W proj.przestrzegana będze zasada równ.szans m.in.pod wzgl.płci, wieku,pochodzenia i niedyskryminacji. Dostępność wszystkich produktów i usług projektowych.Okres trwałości ponad 30 m-cy (łącznie 15+31 miejsc op.) Projekt SPEŁNIA KRYTERIA ZIT WOF-opis w C2.1.2 i KRYTERIA premiujące nr2,3,4,5.