Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Żłobek MCS

nazwa beneficjenta
MCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wartość projektu
2 230 981,60 zł
dofinansowanie z UE
1 784 785,28 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest w okresie od 01.11.2017 do 31.12.2019 r. utworzenie 30 nowych miejsc w żłobku dla dzieci w wieku do 3 lat, których 30 opiekunów prawnych (9M i 21K) zamieszkuje na obszarze ZIT WOF woj.mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC oraz pracuje i opiekują się dzieckiem w wieku do lat 3 lub pozostaje bez pracy,dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę w wejściu bądź powrocie na rynek pracy. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WM poprzez wsparcie odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby i realizację poniższych działań: -działania adaptacyjne i dostosow.w lokalu przeznaczonym na utworzenie żłobka w celu przystosowania m-ca do potrzeb dziecki(zad.1) -zakup niezbędnego wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania żłobka m.in.zakup mebli dla dzieci i personelu,zabawek, pomocy dydaktycznych,sprzętów a także zorganizowanie i zagospodarowanie placu zabaw(zad.2) -prowadzenie żłobka oraz realizacja działań zgodnych z zapotrzebowaniem podopiecznych żłobka (zad.3) Grupę docelową proj.stanowi 30 os.(21K,9M)powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich sprawuj.opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz os.pozost.bez zatrudnienia(bezrobotne lub bierne zawod)sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz os.przebywające na urlopach wychowawczych,które zamieszk.,uczą się lub pracują na terenie ZIT WOF woj.mazowieckiego(w roz.KC). Realizacja proj.i objęcie wsparciem ww.os.przyczyni się do ich powrotu lub wejścia na rynek pracy a także umożliwi pogodzenie życia zawodowego z prywatnym,co w efekcie przyczyni się do polepsz.stand. ich życia.W proj.przewidziano również udział opiekunów prawnych z niepełnosprawnościami i/lub opiekujących się dzieckiem z niepełnosprawnościami (min.5% m-c w żłobku).W tym celu wszelkie dzialania w proj.będą dost.do ich potrzeb zarówno podczas prac adaptacyjnych(dost.architekt.)jak i podczas prowadz.żłobka(m.in.zabawki i pomoce dydakt.dost.do potrz

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.