Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Żłobek Akademia Małej Pszczółki

Name of the beneficiary
ANETA DĄBKOWSKA AKADEMIA MAŁEJ PSZCZÓŁKI
Project value
408 297,50 zł
Co-financing from the EU
326 638,00 zł
Voivodeship
mazowieckie
County
m.st. Warszawa
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
action
8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 22 os.(17K+5M) z terenu ZIT WOF,sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, przez utworzenie 22 miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia w nowym żłobku w W-wie – dzielnicy Białołęka w okresie od lipca 2017 do sierpnia 2018. W ramach projektu umożliwiony zostanie powrót na r.pracy os.z GD, tj.15os.powracających na r.pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich spraw.op.nad dziećmi do l.3 (80% znajdzie zatrudnienie) i 7os. pozostających bez zatrudnienia i spraw.opiekę nad dz.do l.3 (z czego 80% powróci na r.pracy); Przyjęta ilość osób jest realna do zrekrutowania przez Wnioskodawcę z uwagi na dośw.w prowadzeniu obecnie żłobka dla 15 os., z ofertą indywidualnej diety dziecka. Znajomość probl.i potrzeb GD oraz skalę zapotrzebowania (oczekujące na liście rezerwowej osoby, kilka zapytań w miesiącu o miejsce w żłobku, zwłaszcza dla dzieci potrzebujących specyficznego żywienia). Na każdym etapie realizacji, tworzenie żł.będzie przebiegało zgodnie z USTAWĄ z4.02.2011r.o opiece(..);ROZPORZĄDZENIAMI MPiPS z25.03.2011r.w spr.zakresu progr.szkoleń dla(…)oraz z 10.07.2014 r.w spr.wymagań lokalowych(…) Zadania w projekcie:: Zad.1=dostos.pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymog.bud.,sanitarno-hig., bezpiecz.p.poż.i zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania; Zad.2=zakup wyposażenia (meble,zabawki,pomoce, sprzętu,plac zabaw;Zad.3= prowadzenie opieki,tj.:koszty personelu, ponoszenie opłat stałych za lokal, etc P.wpisuje się wCel szczeg.Priorytetu inwest.8iv i przyczyni się do wzrostu równości KiM w dostępie do zatrudnienia, rozw.kariery, godzenia życia zaw.i pryw.i promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę. W proj.przestrzegana będze zasada równ.szans m.in.pod wzgl.płci, wieku,pochodzenia i niedyskryminacji. Dostępność wszystkich produktów i usług projektowych. Projekt SPEŁNIA KRYTERIA ZIT WOF-opis w C2.1.2 i premiujące nr.2,3,4,5. Okres trwałości ponad 30 m-cy (łącznie 15+22 miejsc op.)

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl