Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat

kategoria
nazwa beneficjenta
FEDERACJA INICJATYW OŚWIATOWYCH
wartość projektu
954 200,00 zł
dofinansowanie z UE
763 360,00 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
nowodworski (mazowieckie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest podniesienie u 480 (202D,278CH) uczniów z terenów wiejskich kompetencji kluczowych (KK) (matematyczno-przyrodniczych (MP), społeczno-obywatelskich (SO), informatycznych (INF), umiej. uczenia się), postaw i umiejętności (PU) niezbędnych na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, postawy przedsiębiorcze) poprzez udział uczniów w realizacji 10 projektów edukacyjnych (160h/200h zajęć) oraz wsparcie 6 wiejskich szkół podstawowych (SP) z obszaru ZIT WOF (Gmina Czosnów) i 38 (32K,6M) nauczycieli dzięki: szkoleniom nt. doskonalenia KK i rozwijania PU (84h), moderowanie sieci współpracy i samokształcenia szkół i nauczycieli (72h), opracowanie materiałów dydaktycznych i metodycznych. Proj. przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WM „Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację tożsamego z celem RPO WM celu głównego proj., a potem celów szczegół.Wg diagnozy przeprowadzonej na etapie tworzenia proj, potwierdzonej przez organ prowadzący, w 6 SP jest średnie lub niskie doświadczenie w rozwijaniu wybranych KK i PU oraz niedobory potrzebnych do tego pomocy dyd. Proj. kierujemy do 480 (202D,278CH) uczniów i 38 (32K,6M) n-li z 6 wiejskich SP obszaru ZIT WOF. Realizujemy typ 1 projektu – pkt a i b. Postawione cele zamierzamy osiągnąć poprzez:a/ Przygotowanie n-li w szkoleniach do rozwijania wybranych KK i PU u uczniów – budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia n-li SP,- wykorzystanie narzędzi, form i metod wyprac. w proj. Z Małej Szkoły w Wielki Świat (POKL.3.3.4) i ich rozwinięcie. b/ Rozwijanie wybranych KK i PU u uczniów – realizację proj. Edukacyjnych (realizację zajęć w klasach, realizację zajęć poza szkołą). Treści i metody są komplementarne z wcześniejszymi działaniami Partnerów na rzecz rozwoju KK i PU.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.