Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Akademia kompetencji dla uczniów szkół gimnazjalnych w ZIT WOF

kategoria
nazwa beneficjenta
BAZA - AKADEMIA KOMPETENCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
2 262 350,15 zł
dofinansowanie z UE
1 809 880,12 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
nowodworski (mazowieckie)
piaseczyński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Cel główny: Podniesienie poziomu edukacji w 7 Szkołach Podstawowych z terenu woj. mazowieckiego(ZIT WOF) poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod nauczania kształtujących kompetencje kluczowe w okresie od XI 2017 do X 2019 r. Wsparcie kierowane do uczniów i nauczycieli szkół z obszaru ZIT WOF z 7 SP z woj. mazowieckiego (obszar ZIT WOF) w gminach: Nowy Dwór Mazowiecki, m.st. Warszawa, Piaseczno. Zadania przewidziane do realizacji w projekcie: 1. Wsparcie wdrożeniowe w szkołach na potrzebę wprowadzenia zmian w obszarze kształcenia kompetencji kluczowych 2.Przygotowanie 7szkół podstawowych do wdrożenia produktów edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych (WAiO). 3.Warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych (WAiO). Wskaźniki rezultatu.: 3.Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-588 4.Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu -108 9. Liczba szkół które otrzymały wsparcie w ramach projektu-7. Działania będą zgodne z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (zajęcia prowadzone z zachowaniem postawy uznania równych praw bez względu na płeć). Przekazywane informacje będą uwzględniać działania równościowe w obrębie płci (równościowy język) oraz związane z niwelowaniem barier wynikających z niepełnosprawności (dostosowanie miejsca warsztatów do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, stosowane narzędzia komunikacji uwzględniające deficyty w zakresie wzroku i słuchu).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.