Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych

kategoria
nazwa beneficjenta
CENTRUM NAUKI KOPERNIK
wartość projektu
4 999 821,65 zł
dofinansowanie z UE
3 999 857,32 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
grodziski (mazowieckie)
m.st. Warszawa
otwocki
piaseczyński
warszawski zachodni
wołomiński
żyrardowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany będzie na obszarze 7 gmin należących do ZIT WOF (Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Żyrardów, Kobyłka, Lesznowola, Stare Babice). Wsparcie zostanie skier. do 1900 ucz./uczennic (969M/931K) oraz 164 nauczycielek/li (147K/17M) z 38 szkół (20 szkół podst. i 18 gimnazjów) zlokaliz. na w/w obszarze. W gr. szkół biorących udział w projekcie są szkoły integracyjne, zespoły szkół i szkoły z terenów wiejskich. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kompet. kluczowych i kształt. wł. postaw i umiejęt. Ucz./uczennic oraz umożliwi stworzenie warunków dla nauczania metodą eksperymentu poprzez wyposażenie 38 szkół w narzędzia do nauczania przedm. przyrodn. (wyposażenie szkolnych pracowni przyrody, zest. eduk. „WODA”, zes. Informat.) i realizację 38 projektów eduk.-badawczych. Gł. celem projektu jest zwiększenie kompet. Ucz./uczennic w zakresie przedm. mat.-przyrodniczych i informatyki oraz kształtowanie postaw kreatywności i umiejętności pracy zespołowej. Zostanie przeprow. cykl zajęć dla ucz./uczennic z wykorzys. przestrzeni CNK (laboratoria, wystawy stałe i czasowe). Ucz./uczennice wezmą a udział w zajęciach dodatkowych z wykorzyst. nowych narzędzi eduk. i informat.. Wezmą również udział w zaj. terenowych i zrealizują projekty eduk.-badawcze. Dzięki udziałowi w programie ucz./uczennice poznają nowe met. pracy, nauczą się rozwiązywać problemy z wykorzyst. met. badaw., samodzielnie wykonają eksperymenty oraz zaplanują i przeprowadzą projekty naukowe. Integralną częścią projektu jest kompleksowy program warsztatów dla nauczycieli przyrody, geografii, fizyki, chemii, biologii, matematyki i informatyki. Obejmuje on cykl zajęć, dotyczących m.in. roli nauki w edukacji, sposobów wykorzystania technik i narzędzi wspierających uczenie się, organizacji czasu i przestrzeni edukacyjnych. Dzięki warsztatom nauczyciele/lki będą potrafili wspierać ucz./uczennice w twórczym rozwiąż. problemów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi ich kreatywności.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.