Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wiedza moją potrzebą

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA BRWINÓW
wartość projektu
148 056,25 zł
dofinansowanie z UE
110 496,25 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
pruszkowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany będzie w okresie od 02.10.2017 do 31.05.2019. Jest odpowiedzią na potrzeby szkoły w zakresie edukacji wynikające z przygotowanej przed projektem diagnozy z 14.02.2017r. zatwierdzonej Zarządzeniem Nr 11.2017 Burmistrza Gminy Brwinów z 10.03.2017r. uwzględniającej inwentaryzację posiadanego sprzętu w szczególności zakupionego ze środków UE we wcześniejszych perspektywach. Skierowany jest do uczniów i uczennic klas IV,V,VI,VII,II Gim i III Gim, w tym uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół w Żółwinie (szkoła zlokalizowana na terenie wiejskim Gminy Brwinów należącej do ZIT WOF). Projekt obejmie 151 uczniów (w tym 71 uczennic). Wsparcie w ramach projektu dotyczyć będzie podniesienia wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego 120 uczniów (w tym 56 uczennic) poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających, kół zainteresowań, wsparciem kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności takich jak kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej i przedsiębiorczość.Dodatkowo w ramach projektu realizowane będą wyjazdy edukacyjne oraz doposażona zostanie baza dydaktyczna szkoły. Wszystkie działania w ramach projektu służyć będą kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw przydatnych oraz ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, a także przyczyni się do kształtowania nawyku uczenia się przez całe życie. Projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zaspokaja potrzeby uczniów i uczennic w zakresie edukacji, samodoskonalenia, kompetencji społecznych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.