Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Szkoła badaczy

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA/DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY
wartość projektu
3 358 219,65 zł
dofinansowanie z UE
2 686 575,72 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Cel główny: Rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół nr 22, LXXV LO, Szkoły Podstawowej nr 1, SP nr 12, SP nr 34, SP nr 220 i Technikum Architektoniczno Budowlanego kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 1721 uczniów (911 dziewcząt,810 chłopców), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK do 31.12.2020r Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele, którzy NA TERENIE WOJ. MAZ. uczą się i pracują (KF16) Zespołu Szkół nr22, LXXV LO, Szk.Podst. nr1, nr12, nr34, nr220 i Techn.Archit.Bud. WNIOSKODAWCĄ JEST ORGAN PROWADZĄCY WSPIERANE SZKOŁY Z TERENU ZIT WOF (KD2). Okres realizacji:01.01.2019–31.12.2020 r (KD1). WSPARCIE PROJEKTU OBEJMUJE WYŁĄCZNIE SZKOŁY, KTÓRE OSIĄGAJĄ NAJSŁABSZE WYNIKI EDUKACYJNE-nie wyższe niż średnia z egzaminów zewnętrznych dla szkół z terenu ZIT WOF-opublikowane przez OKE (KD1 0). Przedmioty poniżej średniej dla ZIT WOF: TEE1: matematyka, j. ang., j. niem.; LXXXIII LO: matematyka; TAB: j. ang., j. niem.; LXXV LO: matematyka, j. niem., j. hiszp.; SP1: j. ang. SP12: j. francuski, SP34: matematyka; SP220: matematyka, j. ang. W proj. zaplanowano zajęcia dot. wszystkich powyższych przedmiotów umożliwiające poprawę wyników uczniów. WSPARCIE PROJEKTU UDZIELANE JEST SZKOŁOM Z TERENU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNCYH WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (ZIT WOF-OBSZAR REALZIACJI)(KFZIT 2). PROJEKT ZAKŁADA ROZWÓJ MIN. 2 KOMPETENCJI KLUCZ. UCZNIÓW SZKÓŁ OBJĘTYCH W SPARCIEM: Zespołu Szkół nr 22, LXXV LO, Szkoły Podstawowej nr 1, SP nr 12, SP nr 34, SP nr 220 i Techn. Archit. Bud.- POROZUMIEWANIA SIĘ W JĘZ., OBCYCH, MATEMAT.-PRZYRODN LUB KOMP. CIT ORAZ MIN. 3 POSTAWY/UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE NA RYNKU PRACY: INNOWACYJNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LUB UM PRACY W GRUPIE – np. zad. 10: przedm. przyrodnicze, j. niem., matemematyka-poniżej śr. dla ZIT WOF, rozwój innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości (KD7,KM7).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.