Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Chwytam zmianę.

nazwa beneficjenta
M. ST. WARSZAWA/DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY
wartość projektu
514 907,20 zł
dofinansowanie z UE
397 203,80 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
10.3. Doskonalenie zawodowe
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Cel gł.: Podniesienie zdolności systemu doradztwa edu.-zaw. 12 szkół z terenu dz. Śródmieście m.st. Warszawy przez realizację doradztwa edu-zaw. dla 1256 uczniów(624K,632M), uzyskanie i podniesienie kwalifik. doradców edu-zaw. u 108 nauczycieli (83K,25M) oraz rozwój współpr. szkół z rynkiem pracy do dnia 31.12.2018. Grupa objęta wsparciem:1256 uczniów i 135 nauczycieli z 12 szkół dz. Śródm. m.st. Warszawy: ZSPoligraficznych, ZSLiE,ZSGastron.,Techn. Elektr-Elektron (TEE),G33(IILO),G34(XVLO),G36(TKK), G37(SP32),G39(LXVIILO),G40(SP41),G44(SP211),G166(LXXVLO), którzy UCZĄ SIĘ/PRACUJĄ NA TERENIE ZIT WOF PROJ REALIZ. NA TERENIE ZIT WOF WOJ. MAZOW. Zadania: Uzyskanie kwalif. dorad. edu.-zaw. przez nauczyć. oraz doskonal. ich umiejętn. i kompet. dzięki realizacji szkoleń i studiów podyplom.; Utworzenie 7 Szkolnych Punków Inf. i Kariery realiz. doradztwo edu.-zaw. dla uczniów; Rozwój współpr. szkół z rynkiem pracy poprzez organiz. spotkań z firmami, wizyty w zakł. pracy, org. targów pracy, konkursy dla uczniów. Okres realiz.:01.01.2017–31.12.2018r. Wskaźniki: -Liczba nauczycieli kszt. zawodow. oraz instruktorów prakt. nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifik. lub nabyli kompet. po opuszczeniu progr.-36 -L nauczycieli, którzy uzyskali kwalif. lub nabyli kompet. po opuszczeniu progr. 72 -L osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompet. cyfrowych 9 -L szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze dor. edu.-zaw.12 -L uczniów objętych wsparciem w programie1256 Projekt prowadzi do wzrostu liczby uczniów śródmiejskich szkół objętych doradztwem edu.- zaw., przyczyniając się do zwiększenia liczby uczniów i uczennic wybierających zawód świadomie, w zgodzie z własnymi kompetencjami i z aktualnymi potrzebami pracodawców. W długim okresie przełoży się także na pozytywne zmiany na rynku pracy w postaci zwiększenia udziału w rynku aktywnych zawodowo młodych osób w tym kobiet, często narażanych na dyskryminację.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.