Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Chwytam zmianę.

Name of the beneficiary
M. ST. WARSZAWA/DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY
Project value
514 907,20 zł
Co-financing from the EU
397 203,80 zł
Voivodeship
mazowieckie
County
m.st. Warszawa
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
action
10.3. Doskonalenie zawodowe
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Cel gł.: Podniesienie zdolności systemu doradztwa edu.-zaw. 12 szkół z terenu dz. Śródmieście m.st. Warszawy przez realizację doradztwa edu-zaw. dla 1256 uczniów(624K,632M), uzyskanie i podniesienie kwalifik. doradców edu-zaw. u 108 nauczycieli (83K,25M) oraz rozwój współpr. szkół z rynkiem pracy do dnia 31.12.2018. Grupa objęta wsparciem:1256 uczniów i 135 nauczycieli z 12 szkół dz. Śródm. m.st. Warszawy: ZSPoligraficznych, ZSLiE,ZSGastron.,Techn. Elektr-Elektron (TEE),G33(IILO),G34(XVLO),G36(TKK), G37(SP32),G39(LXVIILO),G40(SP41),G44(SP211),G166(LXXVLO), którzy UCZĄ SIĘ/PRACUJĄ NA TERENIE ZIT WOF PROJ REALIZ. NA TERENIE ZIT WOF WOJ. MAZOW. Zadania: Uzyskanie kwalif. dorad. edu.-zaw. przez nauczyć. oraz doskonal. ich umiejętn. i kompet. dzięki realizacji szkoleń i studiów podyplom.; Utworzenie 7 Szkolnych Punków Inf. i Kariery realiz. doradztwo edu.-zaw. dla uczniów; Rozwój współpr. szkół z rynkiem pracy poprzez organiz. spotkań z firmami, wizyty w zakł. pracy, org. targów pracy, konkursy dla uczniów. Okres realiz.:01.01.2017–31.12.2018r. Wskaźniki: -Liczba nauczycieli kszt. zawodow. oraz instruktorów prakt. nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifik. lub nabyli kompet. po opuszczeniu progr.-36 -L nauczycieli, którzy uzyskali kwalif. lub nabyli kompet. po opuszczeniu progr. 72 -L osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompet. cyfrowych 9 -L szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze dor. edu.-zaw.12 -L uczniów objętych wsparciem w programie1256 Projekt prowadzi do wzrostu liczby uczniów śródmiejskich szkół objętych doradztwem edu.- zaw., przyczyniając się do zwiększenia liczby uczniów i uczennic wybierających zawód świadomie, w zgodzie z własnymi kompetencjami i z aktualnymi potrzebami pracodawców. W długim okresie przełoży się także na pozytywne zmiany na rynku pracy w postaci zwiększenia udziału w rynku aktywnych zawodowo młodych osób w tym kobiet, często narażanych na dyskryminację.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl