Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Strefa aktywizacji zawodowej

Name of the beneficiary
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I HANDLU W OŚWIĘCIMIU - SPOŁECZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I HANDLU W OŚWIĘCIMIU
Project value
1 702 662,36 zł
Co-financing from the EU
1 447 263,00 zł
Voivodeship
małopolskie
County
brzeski (małopolskie)
chrzanowski
limanowski
nowosądecki
olkuski
oświęcimski
wadowicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
action
8.2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem projektu jest trwała aktywizacja osób powyżej 30 r. życia w szczególnej sytuacji (wieku 50+ lub /i niepełnosprawnych lub/i kobiet powracających na rynek po urodzeniu dziecka), bezrobotnych i biernych zawodowo,zamieszkałych na terenie powiatów wskazanych w p.C.8 do V.2018 r. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia dla ww.osób.Projekt przewiduje szeroki katalog form pomocy dobieranych indywidualne w zależności od potrzeb BO.IPD jest obligatoryjny dla wszystkich i jest punktem wyjścia do określenia ścieżki wsparcia. Główne rodzaje wsparcia: -poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe – wsparcie motywacyjne,psychologiczne -szkolenia/kursy zawodowe prowadzące do podniesienia,uzupełnienia,zmiany kwalifikacji -staże/praktyki zawodowe -pośrednictwo pracy – praca trenera zatrudnienia wspieranego Każdy uczestnik weźmie udział w szkoleniach/kursach,stażu/praktyce zwodowej,pośrednictwie pracy oraz w czasie całego procesu będzie otoczony opieką trenera zatrudnienia wspieranego. Pozostałe formy będą dobierane indywidualnie.Oprócz tego przewidziano pulę środków na wsparcie dodatkowe w razie potrzeb BO:dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy,subsydiowane zatrudnienie,wsparcie adaptacyjne dla pracownika,dodatki relokacyjne,wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną/dzieckiem oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną.Jeżeli będzie to niezbędne zostaną zastosowane mechanizmy racjonalnych usprawnień.Taki zestaw działań ma na celu osiągniecie głównego rezultatu jakim jest uzyskanie zatrudnienia i trwała integracja z rynkiem pracy. Osoby które nie uzyskają zatrudnia w projekcie poprzez sam udział w ścieżce wsparcia wyposażone zostaną w kwalifikacje i umiejętności potrzebne pracodawcom na lokalnym rynku pracy,a tym samym zwiększą swoje możliwości zatrudnienia w przyszłości.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl