Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Chcę pracować - projekt aktywizacyjny dla osób po 30 roku życia.

nazwa beneficjenta
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I HANDLU W OŚWIĘCIMIU - SPOŁECZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I HANDLU W OŚWIĘCIMIU
wartość projektu
1 829 451,12 zł
dofinansowanie z UE
1 555 033,45 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
chrzanowski
miechowski
myślenicki
nowotarski
olkuski
oświęcimski
wadowicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
8.2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem gł. projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 121 os. bezrobotnych oraz biernych zawodowo (104K, 17M) z wyłączeniem os. przed ukończeniem 30 r. życia w okr. 01.06.2016r. do 31.12.2017r., poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz aktywizacji zawodowej. Gr. docelową w ramach projektu stanowią os. w wieku 30 lat i więcej z powiatów: myślenicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, nowotarski, chrzanowski, olkuski. Będą to osoby powyżej 50 roku życia (53 osoby), z niepełnosprawnościami (15 osób), o niskich kwalifikacjach (88osób), kobiety (104) Zadania realizowane w projekcie: Identyfikacja potrzeb-IPD; Pośrednictwo pracy. Poradnictwo indywidualne i grupowe, Wsparcie motywacyjne (psychologiczne),Szkolenia zawodowe, Staże/praktyki zawodowe, Praca metodą Trenera Zatrudnienia Wspieranego, wsparcie towarzyszące. Wskaźniki: Liczba os., które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 33 bezrobotnych i 78 biernych zawodowo. Liczba os., pracujących po opuszczeniu programu: 15 bezrobotnych i 34 biernych zawodowo. Osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie minimum: 35% dla os. 50+, 40% dla os. niskowykwalifikowanych, 35% dla osób długotrwale bezrobotnych, 20% dla os. niepełnosprawnych, 40% dla kobiet nie kwalifikujących się do w/w grup.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.