Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej.

kategoria
nazwa beneficjenta
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I HANDLU W OŚWIĘCIMIU
wartość projektu
19 647 750,23 zł
dofinansowanie z UE
16 675 321,16 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
chrzanowski
olkuski
oświęcimski
wadowicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Cel: Rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Małop.Zach. poprzez udzielenie 520 dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w okresie do końca 31.05.2019r. Uczestnicy projektu (UP)-600 osób pozostających bez pracy (bierne zawodowo/ bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej (DG),z wyłączeniem osób zarejestr.w CEIDG/KRS/prowadzących DG na podst.odrębnych przepisów w okr.12m-cy poprzedzających dzień przystąp.do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup,zamieszkujące/uczące się na obszarze subreg.Małopolski Zachodniej woj.małopolskiego (powiaty:chrzanowski,olkuski,oświęcimski,wadowicki): -os.powyżej 50r.ż -długotrwale bezrobotne, -niepełnosprawne, -o niskich kwalifikacjach (do ISCED3), -kobiety (K) W projekcie zaplanowano nast.zadania: 1 Rekrutacja i identyfikacja potrzeb UP 2 Warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych i warsztaty interpersonalne 3 Szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem DG 4 Wnioski o przyznanie wsparcia – ocena biznes planów 5 Wypłata dotacji, kontrola i monitoring nowopowstałych przedsiębiorstw 6 Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej Gł. rezultaty: -520 osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie DG -528 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie DG

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.