Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego

nazwa beneficjenta
CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ
wartość projektu
835 467,28 zł
dofinansowanie z UE
710 147,18 zł
Województwo
podlaskie
Powiat
białostocki
bielski (podlaskie)
hajnowski
siemiatycki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna 60os. (min.26K, max.34M) zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społ. poprzez udział w aktywn.integracji społ., edukac. i zawodowej do końca IX 2017. Cele szczegółowe: 1.nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zewnętrzną walidacją przez min. 19UP (31%GD) w okresie do końca IX 2017. 2.zwiększ.efektywności społeczno-zatrudnieniowej przez min. 34UP (56%GD) w okresie do końca IX 2017. Grupa docelowa została zdefiniowana zgodnie z katalogiem GD dla Działania7.1.GD stanowić będzie 60os(min.35K,max.25M)z obszaru woj.podl.,zamieszkujących powiaty:białostocki,hajnowski,siemiatycki i bielski w rozumieniu przepisów KC zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,w tym: -os.korzystające ze świadczeń z pomocy społecz. zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społ., tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art.7 ww. ustawy. -os.niesamodzielne -os.korzystające z PO PŻ -os.zakwalif.do III profilu pomocy,zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach r.pracy (Dz.U.z 2015 r.,poz.149) Co najmniej 30%GD stanowić będą os.50+. – KRYT.PREMIUJĄCE NR 4. Zadania realizowane w projekcie: Zadanie 1 Aktywna integracja społeczna-wsparcie doradcze i psychologiczne Zadanie 2 Aktywna integracja edukacyjna-szkolenia zawodowe Zadanie 3 Aktywna integracja zawodowa-staże i pośrednictwo pracy Główne rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:19os. Liczba os.zagroż.ubóstwem lub wykl.społ., pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek):13os. Liczba os.zagroż.ubóstwem lub wykl.społ., poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących: 34os.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.