Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Name of the beneficiary
HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA
Project value
3 897 706,50 zł
Co-financing from the EU
3 313 050,52 zł
Voivodeship
podkarpackie
County
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
action
7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Wsparcie w ramach proj. skierowane zostanie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na RP, tj. osób długotrwale bezrobotnych, osób 50+, osób niepełnosprawnych, kobiet. Udział w proj.weźmie 84 mieszkańców woj.podk. (46K, 38M) w wieku pow. 29 r.ż., pozostających poza RP (os.bezrobotne i bierne zaw.), zamierzających założyć własną DG.Celem głównym proj. jest wzrost do marca 2018r. poziomu samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości poprzez umożliwienie stworzenia własnego miejscapracy w grupie 84 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zaw.) zamieszkujących województwo podkarpackie.Ponadto najważniejszymi zakładanymi rezultatami proj.są:- wzrost aktywności zaw. min.69 os.- utworzenie 69 nowych mikroprzedsiębiorstw- utworzenie min. 69 nowych miejsc pracy wzrost postawy przedsiębiorczej u min.80 UP- zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród 84 UP- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dot.zakładania i prowadzenia własnej firmy wśród min.80 UP- podniesienie poziomu umiejętn.praktycznego rozwiazywania problemów pojawiających się po założeniu działalności wśród min.68 UPZaproponowana ścieżka wsparcia będzie wynikiem przeprowadzonej indywid.diagnozy potrzeb, która da podstawę do przygotowania adekwatnego zakresuwsparcia.W ramach proj. uczestnicy proj. objęci zostaną:1. Wsparciem szkoleniowo-doradczym przed założeniem firmy (dla 84 os.)2. wsparciem finansowym – wypłata jednorazowych środków na założenie DG oraz wsparcia pomostowego w okresie 12 miesięcy (dla 69 os.)3. specjalistycznym wsparciem szkoleniowym, doradztwem biznesowym i mentoringiem branżowym (dla osób, które założyły w ramach proj. i prowadzą DG -69 os.).Zaproponowane wsparcie zorientowane zostanie na ograniczenie barier finansowych i merytorycznych utrudniających uczestnikom projektu podejmowanie dzialalności gospodarczej i samozatrudnienie.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl