Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach

nazwa beneficjenta
KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
wartość projektu
2 140 023,58 zł
dofinansowanie z UE
1 744 987,42 zł
Województwo
śląskie
Powiat
m. Katowice
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie
5.4. Ochrona różnorodności biologicznej
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Współczesne społeczeństwo wykazywało się dużym deficytem wiedzy w zakresie obcowania z naturą, a nawet swego rodzaju ignorancją w kwestii postaw proekologicznych. Na szczęście ta tendencja ulega stopniowemu odwróceniu, do czego przyczyniają się m.in. takie miejsca jak Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach-Murckach. Szkoła dostrzegła potrzebę kształcenia swoich podopiecznych w taki sposób, by dzieci od najmłodszych lat pogłębiały swoją wiedzę przyrodniczą poprzez bezpośredni kontakt z naturą. Zwieńczeniem działań szkoły jest powstałe w jej ramach Centrum Edukacji Ekologicznej, które zajmuje się promowaniem ekologii i różnorodności biologicznej w mieście.

Dlaczego podjęto się realizacji projektu? Realizacji projektu podjęto się z potrzeby popularyzacji wiedzy z zakresu ekologii i kształtowania postaw proekologicznych oraz konieczności ochrony bioróżnorodności w najbliższej okolicy i w regionie. Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach-Murckach oprócz prowadzonej na co dzień działalności statutowej, bardzo mocno angażował się w zadania proekologiczne – organizację warsztatów, konkursów, sprzątania dzielnicy, lasu i okolicy oraz organizację szkoleń z zakresu poszerzania wiedzy i świadomości ekologicznej. Było to o tyle istotne, że w Katowicach brakowało miejsca, które krzewiłoby postawy proekologiczne u najmłodszych. Inicjatywa utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej była więc naturalnym przedłużeniem dążeń szkoły do szerzenia wiedzy przyrodniczej. Ponadto celem szkoły, jak i Centrum, które są położone na skraju Lasu Murckowskiego (funkcjonującego jako rezerwat), jest zachowanie naturalnych cech okolicy i ochrona tamtejszej różnorodności biologicznej.

Co udało się zrealizować? Projekt polegał na adaptacji na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) wybranych pomieszczeń w obrębie szkoły. Utworzono tam trzy pracownie: komputerową, plastyczną, i salę audiowizualną (konferencyjną). Sale zostały wyposażone m.in. w drukarkę 3D, piec do wypalania gliny i sprzęt multimedialny. Ponadto utworzono: kompleks przyrodniczy w miejscu nieczynnego boiska sportowego, szkółkę buka pospolitego, który jest gatunkiem chronionym w pobliskim rezerwacie Lasu Murckowskiego, ogród sensoryczno-botaniczny, który może być wykorzystywany m.in. do terapii osób niewidomych lub osób z zaburzeniami psychofizycznymi. Dodatkowo zaadaptowano dwa pomieszczenia szkolne na pokoje socjalne dla pracowników CEE oraz Zakładu Zieleni Miejskiej (ZZM). ZZM zajmować się będzie utworzonym kompleksem przyrodniczym.

Kto skorzysta z efektów projektu? Na realizacji projektu skorzystają przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach-Murckach, którzy na co dzień biorą udział w zajęciach pozwalających na zapoznanie się z różnorodnością biologiczną okolicznych terenów. Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach Murckach prowadzi swoją działalność w oparciu o: warsztaty, konferencje, prelekcje, projekcje filmów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, zajęcia pozalekcyjne (informatyka, plastyka, ekologia), organizację konkursów o tematyce ekologicznej, możliwość odwiedzania ogrodu sensoryczno–botanicznego. Wśród korzystających z efektów projektu są uczniowie innych szkół podstawowych i średnich z miast Katowice, Mysłowice, Tychy i Sosnowiec, a także dzieci przedszkolne oraz mieszkańcy Katowic.

Jakie są główne korzyści projektu? wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Katowic, ochrona zasobów naturalnych Śląska, rozwój dzielnicy Murcki oraz Zespołu Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.