Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

nazwa beneficjenta
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
wartość projektu
244 557 176,50 zł
dofinansowanie z UE
207 873 600,00 zł
Województwo
śląskie
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie
10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) działający jako Pośrednik Finansowy w Działaniu 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegona lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), udziela preferencyjnych pożyczek na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w województwie śląskim (pożyczka rewitalizacyjna).

Typy projektów:

 • przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych,
 • odnowa powojskowych i poprzemysłowych obszarów, w celu wykreowania tam nowych funkcji,
 • odnowa miast w zakresie rewitalizacji starych i zdegradowanych obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do wysokiej jakości usług, w tym:- rewitalizacja zdegradowanych/zdewastowanych obszarów miejskich;- inwestycje ukierunkowane na polepszenie bezpieczeństwa publicznego, inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP).

Pula środków: ok. 193 mln zł

Uwaga! Warunkami koniecznymi do uzyskania pożyczki są m.in.:

 • ujęcie / bezpośrednie wynikanie projektu z Programu Rewitalizacji,
 • wykazanie wpływu projektu na aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów, ocenianego w oparciu o kryteria: społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe,
 • pozytywna ocena zdolności kredytowej.

Szczegóły oferty:

 • Kwota pożyczki: do 50 mln zł,
 • Oprocentowanie: podstawą ustalenia oprocentowania jeststopa referencyjna NBP (aktualnie 1,5% rocznie), która może być pomniejszona o wskaźnik społeczny – przy czym oprocentowanie nie będzie mogło być niższe niż 0,25% rocznie,
 • Okres kredytowania: do 20 lat od daty pierwszego uruchomienia środków,
 • Okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,
 • Brak prowizji i opłat,
 • Finansowanie uzupełniające w BGK lub innej instytucji finansowej

Uwaga! Zalecany jest kontakt Inwestora z BGK przed złożeniem wniosku o pożyczkę w celu uzgodnienia optymalnej struktury finansowania projektu.

Dla kogo pożyczki?

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich spółki, związki i stowarzyszenia;
 • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;
 • przedsiębiorcy;
 • instytucje kultury;
 • Lokalne Grupy Działania;
 • porozumienia ww. podmiotów;
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (tzw. projekty hybrydowe).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.