Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dł. ok. 2,5km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km

kategoria
nazwa beneficjenta
ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
wartość projektu
23 614 945,73 zł
dofinansowanie z UE
18 632 846,19 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
5.1. Infrastruktura drogowa
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt zlokalizowany jest w msc. Bodzentyn, gm. Bodzentyn, pow. kieleckim na odc. od m. Celiny Podgórze do Bodzentyna (DW 752) i od Bodzentyna do m. Dąbrowa Górna, wchodzących w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej” oraz w msc Krajno, gm. Górno. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa małego ronda na skrzyżowaniu DW 751 i 752 w msc. Bodzentyn wraz z przebudową DW 752 na odc. od km 11+417,57 do małego ronda oraz DW 751 na odc. od małego ronda do km 18+813,31. Ponadto, w ramach projektu budowane będą 2 odc. chodnika w msc. Krajno oraz most na DW 751 jako wydatki niekwalifikowalne. Parametry techn. przebudowywanych dróg: Kl.G, Kat. ruchu KR3, poszerzenie jezdni drogi do szer. 9,0m. Wzmocnienie istn. konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej. Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje: budowę chodników, wykonanie zjazdów do posesji i pól, odwodnienie, kanalizację deszczową, ustawienie barier sprężystych, umocnienie skarp, oznakowanie. Projekt jest zgodny z celem szczegółowym Działania 5.1 Infrastruktura drogowa RPOWŚ 2014-2020 – Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T w ramach priorytetu inwestycyjnego 7b – zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędowych i trzeciorzędowych z infrastrukturą TEN-T. DW 751 i DW 752 stanowią układ drogowy łączący płn.-wsch. część woj. świętokrzyskiego z płd. częścią województwa. DW 751 przebiega przez powiaty: skarżyski, kielecki i ostrowiecki i łączy drogę ekspresową S7 Warszawa-Kraków z DK 9 Radom-Rzeszów. DW 752, która przebiega przez dwa powiaty: kielecki i starachowicki, ma swój początek od skrzyżowania z DK 74 w m. Górno, która jest szlakiem drogowym łączącym Sulejów koło Piotrkowa Trybunalskiego i Kielce z Zamościem i przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane 5,04 km dróg wojewódzkich o nośności 115 kN/oś.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.