Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA CHMIELNIK
wartość projektu
5 286 198,64 zł
dofinansowanie z UE
3 807 333,52 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja czterech budynków użyteczności publicznej pełniących ważne funkcje w życiu publicznym i społecznym gminy ( Samorządowe Przedszkole w Chmielniku, Budynek w Sędziejowicach( budynek + sala gimnastyczna), Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, budynek Gimnazjum w Chmielniku ( budynek + łącznik + sala gimnastyczna). Projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej; racjonalnego wykorzystania energii; zmniejszenia sezonowych strat ciepła przez poszczególne budynki. W celu osiągnięcia założonych celów zostaną podjęte następujące działania:ocieplenie obiektów,wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,przebudowa systemów grzewczych,systemów wentylacji, systemów wodno-kanalizacyjnych stanowiących integralny system instalacji wewnętrznych,wymianą źródła ciepła w 2 budynkach poprzez likwidację kotłowni na opał stały i zainstalowanie kotłów na gaz,instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE itp.Bardzo zły stan techniczny budynków w/w powoduje duże straty ciepła i emisja do atmosfery szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych. Wiąże się to z większymi kosztami eksploatacji i utrzymania placówek, które odgrywają dużą rolę w życiu publicznym gminy. Zwiększenie efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki.Projekt realizowany jest na wyznaczonym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji i wskazany jest w Programie Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016-2020 jako przedsięwzięcie służące realizacji celów rewitalizacji ( Uchwała nr XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 maja 2017 roku). Zadanie wynika również z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik na lata 2015-2020 ( Uchwała nr XXIV/214/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 września 2016r.) wraz z Aneksem.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.