Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA KIELCE
wartość projektu
21 519 266,18 zł
dofinansowanie z UE
18 110 846,41 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
m. Kielce
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
6.4. Infrastruktura drogowa – ZIT KOF
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa ul. Łopuszniańskiej, która stanowi odcinek DW761 Kielce–Piekoszów i zapewnia bezpośr. połączenie z siecią TEN-T, na granicy administracyjnej miasta łącząc się węzłem wielopoziomowym z drogą ekspresową S7. Trasa drogi przebiegać będzie w przybliżeniu po istniejącym śladzie, dokona się korekty osi jezdni poprzez przesunięcie jej w kier. północnym o ok. 1m w stosunku do istniejącej osi. W zakresie projektu planuje się m.in. przebudowę jezdni polegającą na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni oraz poszerzeniu jej do szer. 7m (2×3,5m), przebudowę istniejącego wiaduktu nad linią kolejową nr 568 relacji Sitkówka Nowiny-Szczukowice i budowę kładki pieszo-rowerowej, przebud. chodników, zjazdów na działki, budowę ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszcz. wraz z oczyszczalnią wód deszczowych, budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej i napowietrznej (SW rozdz. 1.3). Rezultat – Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi: 115 kN/oś; Produkt – Długość przebudowanych dróg wojew.: 2,03km. Cel projektu jest zgodny z PI 7b RPOWŚ 2014-2020 – Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi oraz z celem szczegółowym Dz. 6.4 Zwiększone bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na obszarze KOF. Będzie podniesiony standard połączeń drogowych w KOF, zapewnione bezpieczne i płynne działanie regionalnego korytarza komunikacyjnego Piekoszów-Kielce (DW761). Podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi zwiększy komfort jazdy, usprawni i polepszy ruch pieszych i rowerzystów. Inwestycja zapewni zwiększenie nośności i przepustowości zmodernizowanego odc. drogi, zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego; budowa kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód deszcz. poprawi warunki środowiskowe. Projekt zgodny ze Strategią ZIT KOF. Okres realizacji: 2017-2019.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.